Open navigation

Công văn 1567/TCHQ-GSQL Thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1567 / TCHQ - GSQL 

V/v thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp cũng như các Cục Hải quan địa phương xin được trao đổi cụ thể với quý Bộ như sau:

  1. Tại công văn số  143 / TLVN - KTKH  ngày 23/02/2016 (gửi kèm), Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam nêu 3 vấn đề: (i) hiện tại một số thành viên của Tổng Công ty khi làm thủ tục nhập khẩu cây đầu lọc thuốc lá có mã số HS 5601.22.00 (sản xuất bằng xơ nhân tạo) được yêu cầu kiểm tra theo quy định của Thông tư số  37 / 2015 / TT - BTC . Tuy nhiên, những sản phẩm này là phụ liệu phục vụ cho sản xuất thuốc lá, không thuộc nhóm hàng phục vụ hoặc có liên quan đến công nghiệp dệt may; (ii) Trong công nghệ sản xuất không nhuộm màu cây đầu lọc, vì thế trong cây đầu lọc không có các chất formaldehyt và amin thơm (sản phẩm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo có trong sản phẩm dệt may); (iii) Các đơn vị thành viên của Tổng Công ty nhập khẩu thường xuyên Khoảng 6 triệu đô la  mỹ / năm . Nếu thực hiện việc kiểm tra theo quy định đối với mỗi lô hàng sẽ tăng thời gian và chi phí để đưa nguyên liệu vào sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Do vậy, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam kiến nghị không áp dụng việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo đối với các sản phẩm cây đầu lọc thuốc lá. Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương xem xét và có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam phản ánh.

  2. Ngày 21/01/2016, Bộ Công Thương có công văn số  724 / BCT - KHCN  gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT , theo đó, các sản phẩm không tiêu thụ trên thị trường Việt Nam và các sản phẩm không quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư không phải đối tượng Điều chỉnh của Thông tư, hay nói một cách khác các sản phẩm này không phải thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định tại Thông tư.

Tuy nhiên, đối với trường hợp mặt hàng mẫu nhập khẩu không nhằm Mục đích tiêu dùng, sản xuất trên thị trường có thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  hay không? Trường hợp không thuộc đối tượng phải kiểm tra, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương đưa ra khỏi phạm vi Điều chỉnh của Thông tư.

Trên đây là một số ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính chuyển quý Bộ quan tâm và có hướng dẫn trong thời gian sớm để cơ quan hải quan thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (thay trả lời)

    (Đ/c: Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

  • Cục Hải quan TP Đà Nẵng (để theo dõi);

  • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.