Open navigation

Công văn 1573/TCHQ-TXNK Xử lý vướng mắc của Công ty Vineco Tam Đảo


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1573 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý vướng mắc của Công ty Vineco Tam Đảo

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

- Công ty TNHH Đầu tư SX và PTNN Vineco Tam Đảo.

(Thôn Cổ quan, Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn không  số / 2016 / VinecoTam  Đảo ngày 04/02/2016 của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của “dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco - Tam Đảo” theo hướng dẫn tại công văn số  67 / TXNK - CST  ngày 08/01/2016 của Cục Thuế xuất nhập khẩu không phụ thuộc vào thời Điểm hàng hóa nhập khẩu về tới cảng trước hay sau ngày 08/01/2016.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.