Open navigation

Công văn 1615/TCHQ-GSQL Thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1615 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Phúc đáp công văn số  399 / BVHTTDL - TCTDTT  ngày 05/02/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về việc miễn thuế tạm nhập tái xuất và gia hạn thời gian lưu hàng đối với lô thuyền thể thao nhập khẩu phục vụ khóa tập huấn và thi đấu tại ABG5, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thủ tục hải quan:


    Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất để phục vụ công việc nhất định (trong đó có quy định về thời hạn tạm nhập - tái xuất) được quy định tại Điều 54 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện.


  2. Về đề nghị miễn thuế tạm nhập - tái xuất:


    Đề nghị miễn thuế tạm nhập - tái xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch được quy định cụ thể tại Điều 103 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa tạm nhập - tái xuất phục vụ thi đấu thể thao thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu.


  3. Về người khai hải quan:


Tại công văn  399 / BVHTTDL - TCTDTT  dẫn trên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch không nêu rõ người khai hải quan cho lô hàng. Căn cứ quy định tại Điều 54 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, trường hợp người khai hải quan là cơ quan quản lý nhà nước hoặc chủ hàng hóa không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.