Open navigation

Công văn 1679/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1679 / TCHQ - TXNK 

V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.

(Số 7, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số:  HAT / LOG01 - 2016 ,  HAT / LOG02 - 2016 ,  HAT / LOG03 - 2016 ,  HAT / LOG04 - 2016  HAT / LOG05 - 2016  ngày 05/02/2016 của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam đề nghị xác định trước mã số.


Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có công văn số  1219 / TCHQ - TXNK  ngày 19/2/2016 từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trước để doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.


Ngày 25/2/2016, Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số:  HAT / LOG01 - 022016 ,  HAT / LOG02 - 022016 ,  HAT / LOG03 -  022016,  HAT / LOG04 - 022016   HAT / LOG05 - 022016  (kèm 5 mẫu hàng) với các mặt hàng giống hệt tại các đơn đề nghị ngày 05/02/2016 của doanh nghiệp.


Qua xem xét các đơn đề nghị xác định trước mã số gửi ngày 25/2/2016 nêu trên, thấy doanh nghiệp vẫn chưa kê khai đầy đủ các tiêu chí về: cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng, tài liệu kỹ thuật, ... theo quy định tại các văn bản trên và chưa gửi đủ số lượng mẫu hàng hóa theo hướng dẫn tại công văn  6582 / TCHQ - PTPL  ngày 20/7/2015 của TCHQ (sao gửi kèm theo). Vì vậy Tổng cục Hải quan trả lại các đơn đề nghị xác định trước nêu trên và mẫu hàng kèm theo.


Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận Đơn xác định trước mã số và ban hành Thông báo xác định trước mã số đối với các hồ sơ thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Henkel Adhesive Technologies Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.