Open navigation

Công văn 1703/TCHQ-TXNK Thuế đối với hàng hóa NK của dự án Trung tâm Lotte Hà Nội


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1703 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án Trung tâm Lotte Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ dự án Trung tâm Lotte Hà Nội của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên tiến hành kiểm tra chi tiết các tờ khai hải quan, số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, số thuế nhập khẩu đã nộp, sổ sách, tài liệu kế toán và thực tế sử dụng của các mặt hàng do các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án Trung tâm Lotte Hà Nội mà Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam khai báo đã nhập khẩu trước khi đăng ký được Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định. Trường hợp xác định các mặt hàng này thuộc Danh mục miễn thuế đã đăng ký với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, được sử dụng đúng mục đích miễn thuế và giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu, thì đơn vị đề xuất hướng giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.


Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 18/3/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.