Open navigation

Công văn 2610/BTC-TCHQ Phân loại mặt hàng Enzyme dùng trong SX xà phòng, bột giặt


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2610 / BTC - TCHQ 

V/v Phân loại mặt hàng Enzyme dùng trong SX xà phòng, bột giặt

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam.

(Đ/c 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  037 / 2015 / BRT  ngày 3/12/2015 của Công ty TNHH Brenntag Việt Nam về việc phân loại mặt hàng enzyme sử dụng trong sản xuất bột giặt, xà phòng, Bộ Tài Chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.” thì:

Mặt hàng T-Blen Savinase/stainzyme/Lipex/Mannaway: Thành phần chứa: Natri sunfat, Canxi carbonat, Xenluloza, Polyethylene glycol, Titan dioxit, Cao lanh, Đextrin, Protease, Sucrose, Alpha-amylase, Lipase, Tinh bột ngô và Mannanase, công dụng: nguyên liệu sản xuất xà phòng, bột giặt; Mặt hàng Polarzyme 6.0T: Thành phần chứa Natri sunfat, Canxi carbonat, Xenluloza, Polyethylene glycol, Titan dioxit, Đextrin, Sucrose, Protease và Cao lanh, công dụng: nguyên liệu sản xuất xà phòng, bột giặt; Mặt hàng Release Evity 16L: Thành phần: Propylene glycol, nước, sorbitol, Protease (Subtilisin) và alaninamide, công dụng: nguyên liệu sản xuất xà phòng, bột giặt; thuộc nhóm 35.07, mã số 3507.90.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Brenntag Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Đại sứ quán Đan Mạch

(thay trả lời công văn số File 66.DAN-Viet.103 ngày 3/12/2015);

  • Vụ CST; Vụ PC; Vụ HTQT-BTC;

  • Cục HQ tỉnh, thành phố (để  t / hiện) ;

  • Cục Kiểm tra STQ (để  t / hiện) ;

  • Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.