Open navigation

Công văn 2668/BTC-CST Xử lý số thuế ấn định đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2668 / BTC - CST 

V/v xử lý số thuế ấn định đối với hàng hóa nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH POSCO Việt Nam.


Bộ Tài chính nhận được văn bản số  429 / 2015 / CV - PVN  ngày 02/11/2015 của Công ty TNHH POSCO Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến số thuế bị ấn định của hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về thuế GTGT:


  Theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế giá trị gia tăng;


  Theo quy định tại Điều 8, Khoản 1 Điều 13 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;


  Đối chiếu các quy định trên vào hồ sơ do đơn vị cung cấp thì Chi Cục hải quan sau thông quan - Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với một số mặt hàng mà Công ty đã kê khai với lý do là: “- Khai sai mã số hàng hóa dẫn đến sai thuế suất, thiếu số thuế phải nộp; - Lập và khai báo không chính xác nội dung trong hồ sơ thanh Khoản”.


  Theo Quyết định số  2346 / QĐ - HQBRVT  ngày 18/8/2015 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan thì Công ty TNHH POSCO Việt Nam có tình tiết giảm nhẹ là: “Tự nguyện nộp đủ tiền thuế phải nộp theo Quyết định trước thời Điểm lập Biên bản vi phạm”. Theo hồ sơ do Công ty TNHH POSCO Việt Nam cung cấp bổ sung (bảo sao chứng từ nộp thuế), ngày 14/8/2015 Công ty đã tiến hành nộp đủ tiền thuế phải nộp 1.620.083.738 đồng theo Quyết định trước thời Điểm lập Biên bản vi phạm ngày 18/8/2015 (Biên bản vi phạm hành chính số  15 / BB - HC1  ngày 18/8/2015 do Đoàn kiểm tra sau thông quan lập). Như vậy Công ty thuộc trường hợp vi phạm quy định về khai thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP , không thuộc các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  nêu trên. Do đó, đối với số thuế GTGT Công ty TNHH POSCO Việt Nam đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, Công ty được khấu trừ toàn bộ theo quy định.

 2. Về thuế TNDN:


Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2.36, 2.37 Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 và Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thì:


Đối với số thuế nhập khẩu Công ty TNHH POSCO Việt Nam đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. Đối với số tiền nộp phạt về hành vi khai sai và số tiền chậm nộp đối với những Khoản thuế đã được ấn định, Công ty TNHH POSCO Việt Nam không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH POSCO Việt Nam để biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

 • Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (để thực hiện);

 • Vụ PC, TCHQ, TCT;

 • Lưu: VT, CST (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.