Open navigation

Công văn 277/GSQL-GQ2 Thực hiện báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  277 / GSQL - GQ2 

V/v thực hiện báo cáo quyết toán theo Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.

(Đ/c: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  0502 - 1 / IME / 2016  ngày 05/02/2016 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam vướng mắc về việc thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 29/2/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1501 / TCHQ - GSQL  hướng dẫn cụ thể về việc lập báo cáo quyết toán theo mẫu số  15 / BCQT - NVL / GSQL  ban hành kèm Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Theo đó, số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán là số liệu phản ánh trên hệ thống sổ kế toán theo các tài khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư và thành phẩm trong kỳ báo cáo.


Doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo đối với nguyên vật liệu nhập khẩu và thành phẩm được sản xuất để xuất khẩu theo đúng quy định, xuất trình và giải trình khi cơ quan hải quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.


Đề nghị Công ty căn cứ vào công văn số  1501 / TCHQ - GSQL  dẫn trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.