Open navigation

Công văn 322/TCMT-QLCT&CTMT Thủ tục XK ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  322 / TCMT - QLCT & CTMT

V/v thủ tục xuất khẩu ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phúc đáp Công văn số  886 / TCHQ - GSQL  ngày 29 tháng 01 năm 2016 của quý Tổng cục về thủ tục xuất khẩu ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụng, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:


  1. Theo Danh Mục chất thải nguy hại (CTNH) quy định tại Phụ lục 1 (C), Thông tư số  36 / 2015 / TT - BTNMT  ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH, các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) là CTNH. Trường hợp các bộ phận của thiết bị điện, điện tử được tách riêng thì phải căn cứ vào các thành phần nguy hại để phân định theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07: 2009 / BTNMT  về ngưỡng CTNH.


  2. Việc xuất khẩu CTNH phải tuân thủ quy định của Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng được quy định chi tiết tại Điều 22 Thông tư số  36 / 2015 / TT - BTNMT .


Tổng cục Môi trường có ý kiến để quý Tổng cục biết và hướng dẫn doanh nghiệp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);

  • Lưu: VT, QLCT&CTMT, V5.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tài

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.