Open navigation

Công văn 358/TXNK-CST Xử lý thuế mặt hàng gỗ xuất khẩu quá 365 ngày


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  358 / TXNK - CST 

V/v xử lý thuế mặt hàng gỗ xuất khẩu quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.


Cục Thuế XNK nhận được kiến nghị của Công ty CP XNK Hoàng Linh (Công ty Hoàng Linh) về việc xin hoàn thuế xuất khẩu của lô gỗ hương tái xuất quá hạn 365 ngày. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:


Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  548 / TCHQ - TXNK  ngày 21/01/2015 để trả lời công văn số  1595 / TTR - HQNA  ngày 20/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế mặt hàng gỗ xuất khẩu nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ hướng dẫn tại công văn số  548 / TCHQ - TXNK  để hướng dẫn Công ty CP XNK Hoàng Linh thực hiện.


Trường hợp nếu tiếp tục phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan liên quan (thuế, cơ quan kiểm lâm) thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, sổ sách chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, hồ sơ lâm sản và các giao dịch có liên quan đến các lô gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba của Công ty Hoàng Linh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tập hợp các hồ sơ, tài liệu liên quan và đề xuất hướng xử lý về Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn.


Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty CP XNK Hoàng Linh;

(189 Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh, Nghệ An)

  • Lưu: VT, PCST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.