Open navigation

Quyết định 782/QĐ-BCT Thu hồi Giấy chứng nhận mã số KD TN-TX hàng hóa đã qua sử dụng


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  782 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;


Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh tại công văn số  365 / CV - HT  ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc hoàn trả Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa qua sử dụng;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng số  15 / BCT(MS - ĐQSD)  ngày 04 tháng 8 năm 2014 Bộ Công Thương đã cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

  • Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.