Open navigation

Công văn 1151/UBND-KT Kê khai điều chỉnh giá cước kinh doanh vận tải bằng ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1151 / UBND - KT 

V/v kê khai điều chỉnh giá cước kinh doanh vận tải bằng ô tô

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;

Cục Thuế thành phố Hà Nội;

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô (tuyến cố định và taxi).

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container.


Ngày 18/02/2016, giá xăng Rol 92 giảm còn 13.750  đồng / lít  (giảm 16% so với thời điểm cuối năm 2015), dầu Diezen 0,05S giảm còn 9.850  đồng / lít  (giảm khoảng 20%).


Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính tại Văn bản số  33 / QLG - CNTD  ngày 19/02/2016 về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát các chi phí đầu vào, đặc biệt là chênh lệch giá nhiên liệu để thực hiện kê khai giá cước phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.


Giao Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế thành phố Hà Nội và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước của các doanh nghiệp; đối với những doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc có mức điều chỉnh giá cước chưa phù hợp mức giảm của chi phí nhiên liệu, tổng hợp danh sách để thanh tra.


Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định tại Nghị định số  109 / 2013 / NĐ - CP  ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Sở Giao thông vận tải thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp chây ỳ không kê khai giảm giá cước./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Chủ tịch UBND Thành phố;

  • PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng;

  • Ban Tuyên giáo Thành ủy;

  • Công an thành phố Hà Nội;

  • Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội;

  • VPUB: CVP, PCVP Kỳ, Huy; KT, XDGT, TH;

  • Các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội mới;

  • Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

  • Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.