Open navigation

Công văn 1228/VPCP-KTTH Góp vốn tại Công ty TNHH Ngọc Viễn Đông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1228 / VPCP - KTTH 

V/v: góp vốn tại Công ty TNHH Ngọc Viễn Đông

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải;

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số  964 / BGTVT - QLDN  ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Viễn Đông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số  964 / BGTVT - QLDN  nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà,

Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, 

các Vụ: TH, KTN, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.