Open navigation

Công văn 1304/VPCP-PL Ý kiến của Thủ tướng đối với vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1304 / VPCP - PL 

V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tư pháp;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Về đề nghị tại Báo cáo số  13 / BC - BTP  ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:


 1. Về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính:

  1. Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phải nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đặc biệt là các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm.

  2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chưa rà soát, đề xuất phương án cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền, phải khẩn trương thực hiện và gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 2. Về đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

  Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý sự trùng lặp, chồng chéo, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với các nghị định sau:

  1. Nghị định số  80 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số  97 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

  2. Nghị định số  99 / 2013 / NĐ - CP  ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Nghị định định  71 / 2014 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh.

 3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ cho ý kiến tháng 7 năm 2017; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  81 / 2013 / NĐ - CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ xem xét, ban hành tháng 8 năm 2016.

  Đối với những vấn đề quy định chưa rõ trong Luật xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng ngay yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất kịp thời phương án sửa đổi, bổ sung các quy định tại các nghị định quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg (để b/c);

 • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN,

KTTH, TCCV, ĐMDN, QHQT, KGVX, NC;

 • Lưu: VT, PL(3). Dg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.