Open navigation

Công văn 1315/VPCP-KTTH Sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2007/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1315 / VPCP - KTTH 

V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số  802 / BCT - KH  ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số  802 / BCT - KH  nêu trên về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP . Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 1 Công văn số  9596 / VPCP - KTTH  ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; trình Chính phủ trong tháng 07 tháng 2016.

  2. Trước mắt, thẩm quyền cấp, cấp lại, Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP . Giao Bộ Công Thương nghiên cứu việc quy định Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao có thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại, Điều chỉnh các giấy phép trên trong quá trình xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP .


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • Bộ Tư pháp;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.