Open navigation

Công văn 1338/VPCP-NC Giải quyết tình hình khai thác, KD, tập kết cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Hồng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số:  1338 / VPCP - NC 

V/v giải quyết tình hình khai thác, kinh doanh tập kết cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Hồ

đoạn qua Hà Nội và Hưng Yên


Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016Kính gửi: - Bộ Công an;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số  209 / BCA - C41  ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc giải quyết tình hình khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


  • Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mở các đợt cao Điểm tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên phạm vi toàn quốc.

  • Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản ở khu vực giáp ranh. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, nhất là các văn bản quy định về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất, hiệu quả.

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra các mỏ cát, các dự án nạo vét luồng, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh; kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác cấp sai quy định và giấy phép đã cấp cho các đơn vị nhưng có nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác, nạo vét luồng và các dự án nạo vét hoạt động kém hiệu quả, không đủ năng lực hoạt động.

 2. Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số  357 / TB - VPCP  ngày 06 tháng 11 năm 2015 và văn bản số  613 / VPCP - KTN  ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

 • C42, C49 (Bộ Công an);

 • Các Bộ: NNPTNT, XD, CT, TP, TC, TTTT, LĐTBXH;

 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH;

 • Lưu: VT, NC(3).NQH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.