Open navigation

Công văn 1350/VPCP-TCCV Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với TTHC về đăng ký KD


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1350 / VPCP - TCCV 

V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với TTHC về đăng ký kinh doanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Nội vụ.


Xét Công văn số  5759 / BNV - CCHC  ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:


Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;

  • Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.