Open navigation

Nghị quyết 15/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không song phương giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ THỔ NHĨ KỲ VỀ CÁC CHUYẾN BAY

THƯỜNG LỆ GIỮA VÀ QUÁ LÃNH THỔ HAI NƯỚC.


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số  531 / TTr - BGTVT  ngày 14 tháng 01 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về các chuyến bay thường lệ giữa và quá lãnh thổ hai nước.


Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: GTVT, NG, TP (kèm theo Hiệp định);

  • VPCP: các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;

  • Lưu: VT, QHQT (3).ST.

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.