Open navigation

Công văn 1851/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1851 / BCT - TTTN 

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu


Căn cứ Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP );


Căn cứ Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC  ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số  39 / 2014 / TTLT -  BCT-BTC);


Căn cứ Quyết định số  53 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;


Căn cứ công văn số  17444 / BTC - QLG  ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở;


Căn cứ Luật số  70 / 2014 / QH13  ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;


Căn cứ Thông báo số  19 / TB - VPCP  ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;


Căn cứ Thông báo số  76 / TB - BTC  ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;


Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 03 tháng 3 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT -  BCT-BTC;


Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:Mặt hàng


Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày 1 18/02/2016

 (đồng / lít , kg)


Giá cơ sở kỳ công bố2  (đồng / lít , kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề  (đồng / lít , kg)


Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

13.752

14.122

+370

+2,69

2. Xăng E5

13.321

13.684

+363

+2,72

3. Dầu điêzen 0.05S

10.119

10.563

+444

+4,39

4. Dầu hỏa

9.494

9.900

+406

+4,28

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

7.260

7.294

+34

+0,47

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:


 1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu


  1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.


  2. Chi sử dụng Quỹ Bỉnh ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:


   • Xăng khoáng: 370  đồng / lít ;


   • Xăng E5: 363  đồng / lít ;


   • Dầu điêzen: 983  đồng / lít ;


   • Dầu hỏa: 995  đồng / lít ;


   • Dầu madút các loại: 69  đồng / kg .


 2. Giá bán xăng dầu


  Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:


  • Xăng RON 92: không cao hơn 13.752  đồng / lít ;


  • Xăng E5: không cao hơn 13.321  đồng / lít ;

  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 9.580  đồng / lít ;


  • Dầu hỏa: không cao hơn 8.905  đồng / lít ;


  • Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 7.225  đồng / kg .


 3. Thời gian thực hiện


 • Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2016.

 • Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương-Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư Liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC .


Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương – Tài chính để giám sát theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ Công Thương  (b / c) ;

 • Lãnh đạo Bộ Tài chính  (b / c) ;

 • Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);

 • Cục Quản lý thị trường (BCT);

 • Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);

 • Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚCVõ Văn Quyền

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*

(18/02/2016 - 03/3/2016)


TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

18/2/16

40.960

42.860

40.720

159.000

22,290

22,400

2

19/2/16

40.100

42.910

40.280

152.910

22,290

22,400

3

20/2/16

4

21/2/16

5

22/2/16

40.430

41.470

39.200

152.470

22,330

22,410

6

23/2/16

40.710

41.400

39.300

151.820

22,330

22,410

7

24/2/16

40.070

40.240

38.100

146.550

22,330

22,380

8

25/2/16

42.100

41.660

39.330

149.110

22,330

22,355

9

26/2/16

44.670

42.880

40.220

155.510

22,330

22,350

10

27/2/16

11

28/2/16

12

29/2/16

42.920

42.740

40.140

152.260

22,285

22,335

13

1/3/16

44.870

44.270

42.020

162.340

22,285

22,335

14

2/3/16

44.050

44.300

42.070

159.850

22,285

22,340

15

3/3/16

44.570

44.030

42.190

154.210

22,285

22,335

Bquân

42.314

42.615

40.325

154.185

22,306

22,368

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt 's (Platt Singapore).


Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300  đồng / lít  xăng khoáng, 0  đồng /  lít xăng E5, 300  đồng / lít  điêzen, 300  đồng / lít  dầu hỏa, 300  đồng / kg  dầu madút.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.