Open navigation

Công văn 329/TTg-ĐMDN Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  329 / TTg - ĐMDN 

V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tờ trình số  184 / TTr - UBND -  VP ngày 28 tháng 12 năm 2015) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số  8610 / BNN - QLDN  ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Công văn số  823 / BNN -  QLDN ngày 29 tháng 01 năm 2016) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Nhà nước nắm giữ phần vốn góp chi phối nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu.

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

 • Rà soát lựa chọn đối tác tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 • Yêu cầu doanh nghiệp đối tác tham gia góp vốn cam kết sau khi sắp xếp phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng Mục đích, giữ và phát triển thương hiệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật của Nhà nước và người dân có liên quan.

 • Trước khi quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp; diện tích dự kiến giao cho doanh nghiệp thuê sau sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng Mục đích, khi thay đổi Mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

 • Xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt Điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số  118 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

 • Ban Kinh tế Trung ương;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b).Trung Anh

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.