Open navigation

Công văn 386/TTg-QHQT Tham gia Dự án toàn cầu do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  386 / TTg - QHQT

V/v Tham gia Dự án toàn cầu do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Việt Nam tham gia Dự án toàn cầu (văn bản số  934 / BKHĐT - KTĐN  ngày 05 tháng 02 năm 2016), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý Việt Nam tham gia Dự án toàn cầu: “Tăng cường năng lực để nâng cao tính bền vững của năng lượng sinh học thông qua sử dụng các chỉ số GBEP” (GCP/GLO/554/GER) do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.


  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện, phê duyệt, ký văn kiện Dự án với Đại diện các bên liên quan và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.


Yêu cầu các cơ quan thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg CP, các PTTg;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.