Open navigation

Công văn 611/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  611 / TCT - CS 

V/v chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau


Trả lời Công văn số  1478 / CT - THNVDT  ngày 09/10/2015 và Công văn số  1599 / CT -  THNVDT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số  67 / 2014 / QH13  quy định:


  “1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.”


 • Tại điểm 53 danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:


  “53. Cà Mau. Toàn bộ các huyện”


 • Căn cứ quy định tại Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:


+ Tại khoản 3 Điều 3 quy định:


“3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư”


+ Khoản 1 và khoản 8 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định:


“1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.


...8. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học”


+ Tại khoản 2 Điều 6 quy định:

“2. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động”


- Căn cứ quy định tại Nghị định số  46 / 2014 / NĐ - CP  ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:


+ Tại khoản 4 Điều 18 quy định:


“4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”


+ Tại khoản 8 Điều 19 quy định:


“8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án rừng nguyên liệu, nếu dự án của tổ chức kinh tế nêu trên đáp ứng điều kiện là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  thì thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  và khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số  67 / 2014 / QH13  nêu trên.


- Đối với Công ty cổ phần Thủy sản Sông Đốc được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến bột cá theo Quyết định số  124 / QĐ - UBND  ngày 19/08/2014 của UBND tỉnh Cà Mau, nếu dự án của Công ty đáp ứng điều kiện là dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số  210 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ theo quy định tại khoản 8 Điều 19 Nghị định số  46 / 2014 / NĐ -  CP của Chính phủ.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, Vụ CST-BTC;

 • Cục QLCS;

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.