Open navigation

Công văn 675/TCT-KK Hoàn thuế GTGT của dự án vừa đầu tư vào SXKD không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào SXKD chịu thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  675 / TCT - KK 

V/v hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư vừa đầu tư vào SXKD không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào SXKD chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An


Trả lời công văn số  2684 / CT - THNVDT  ngày 29/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 2 và Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng;


Căn cứ Điểm b Khoản 9 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;


Đối với các doanh nghiệp vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT đã được quy định chi tiết tại Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 và Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên. Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số  3262 / TCT - KK  ngày 13/8/2015 về việc hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế tỉnh Long An. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Liên quan đến nội dung vướng mắc nêu tại Công văn số  2684 / CT - THNVDT  ngày 29/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Trường hợp người nộp thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, có thay đổi ngành nghề kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (hoặc vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT) sang hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và cam kết số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là để phục vụ hoàn toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (đã được đăng ký thay đổi) thì được kê khai tạm khấu trừ, hoàn thuế đối với toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đã có cam kết phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng được các Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.


Trường hợp sau đó, doanh nghiệp phát sinh doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trong đó vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải xác định lại số thuế GTGT được khấu trừ, không được khấu trừ, được hoàn, không được hoàn trong giai đoạn đầu tư và Điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ba năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu. Doanh nghiệp phải kê khai Điều chỉnh giảm số tiền thuế GTGT đã khấu trừ, được hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư không đủ Điều kiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế tương ứng và nộp vào ngân sách nhà nước, tính tiền chậm nộp (nếu có). Trường hợp cơ quan thuế qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.