Open navigation

Công văn 700/TCT-DNL Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án do EVN làm chủ đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  700 / TCT - DNL

V/v kê khai, hoàn thuế GTGT đối với các dự án do EVN làm chủ đầu tư.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  5073 / EVN - TCKT , công văn số  5500 / CT - KKKT  của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, công văn số  2533 / CT - Ktra  2 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình, công văn số  2206 / ANĐVT - TCKT  của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân và công văn số  857 / TBPMB - TCKT  của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình nêu vướng mắc về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Khoản 3 Điều 18 Mục 2 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:


“…


Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký, kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.


Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.”


Căn cứ các quy định trên và để phù hợp với thực tế của EVN về việc chuyển đổi chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp EVN ký hợp đồng tư vấn, quản lý các dự án Nhà máy điện với các Tổng công ty phát điện để ủy quyền cho các Tổng công ty phát điện hoặc các Ban Quản lý dự án do các Tổng công ty phát điện thành lập để quản lý toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án nhà máy điện thì việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với các dự án này thực hiện như sau:


Các Tổng công ty phát điện hoặc Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty phát điện được ủy quyền thực hiện kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư tại địa phương đối với toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (bao gồm cả phần thuế GTGT đầu vào mang tên và mã số thuế của EVN).


EVN không thực hiện kê khai, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ đầu vào của dự án đã thực hiện ủy quyền cho các Tổng công ty phát điện và Ban QLDA thuộc các Tổng công ty phát điện quản lý hoạt động đầu tư mà các Ban QLDA thuộc Tổng công ty phát điện đã kê khai, hoàn thuế tại địa phương.


Tổng cục Thuế hướng dẫn để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3;

  • Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình;

  • Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân;

  • Ban QLDA Nhiệt điện 3;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC, CST, ĐT, NSNN, Cục TCDN (BTC);

  • Cục Thuế Thành phố Hà Nội;

  • Vụ CS, KK&KTT, PC (2b) (TCT);

  • Lưu: VT, DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.