Open navigation

Công văn 706/TCT-KK Xác định điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ NK để góp vốn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 706 / TCT - KK

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3375 / CT - KK & amp ;KTT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc xác định điều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để góp vốn. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 4 (a và b) Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì:

Trường hợp Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) ký hợp đồng kinh tế với Tai Yuen (Brunei) Co.,ltd, trong đó có thể hiện nội dung thanh toán là góp vốn; Nay Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng kinh tế góp vốn nêu trên thì được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đảm bảo các điều kiện, thủ tục hồ sơ như sau:

  • Hợp đồng kinh tế có liên quan đã ký với Tai Yuen (Brunei) Co.,ltd, trong đó có thể hiện hình thức thanh toán tiền đối với hàng hóa chuyển giao là "góp vốn";

  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đã thông quan theo quy định) theo Hợp đồng kinh tế góp vốn nêu trên; Đề nghị Cục Thuế phối hợp với cơ quan Hải quan để xác định loại hình nhập khẩu hàng hóa có liên quan.

  • Biên bản bàn giao tài sản góp vốn có liên quan đã ký với Tai Yuen (Brunei) Co.,ltd (thay chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định);

  • Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu có liên quan;

  • Công ty TNHH dệt Đài Nguyên (Việt Nam) đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Các Vụ: PC, CST (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS (TCT);

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.