Open navigation

Công văn 792/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  792 / TCT - KK 

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  9003 / CT - PC  ngày 7/10/2015, công văn số  9439 / CT - PC  ngày 19/10/2015, công văn số  9639 / CT - PC  ngày 26/10/2015 và công văn số  9931 / CT - PC  ngày 03/11/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số  10492 / BTC - TCT  ngày 30/7/2015 về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT và công văn số  19 / CVQH  ngày 02/12/2015, công văn số  23 / CVQH  ngày 18/12/2015 của Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3(d) Điều 58 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ:


“Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định”.


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 9 công văn số  10492 / BTC - TCT  ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT:


“Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý”


Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:


  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng tương ứng đối với các hóa đơn mua vào này.


    Trường hợp hóa đơn mua vào liên quan đến chi phí vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu để xuất khẩu được lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với toàn bộ lô hàng xuất khẩu.

  • Để có cơ sở xem xét giải quyết hoàn thuế đúng theo quy định, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thanh tra doanh nghiệp, xác định rõ số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ hoàn thuế theo Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013; Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và công văn số  10492 / BTC -  TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính trước khi hoàn thuế. Báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trước ngày 30/3/2016.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);

  • Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC;

  • Các Vụ: PC (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS (TCT);

  • Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.