Open navigation

Công văn 794/TCT-CS Chính sách thuế, hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  794 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế, hóa đơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  10468 / CT - TTHT  ngày 10/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại mục II, phần A; Điểm 1, 2 mục II, phần B Thông tư này.”


Căn cứ quy định tại Thông tư số  153 / 2010 / TT - BTC  ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số  10468 / CT - TTHT  ngày 10/11/2015.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.