Open navigation

Công văn 9010/CT-HTr Kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  9010 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội 

Địa chỉ: 130 đường Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0100106264


Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  326 / VTHN - TCKT  ngày 19/01/2015 của Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Điều 11 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 Chính phủ.


  • Căn cứ Điều 16 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế TNDN.


  • Căn cứ công văn số  75 / TCT - CS  ngày 07/01/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN.


Theo các quy định trên, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  75 / TCT - CS  ngày 07/01/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN của các chi nhánh trực thuộc và tại văn phòng Công ty.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng: KT3; KK-KTT (để phối hợp);

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, Htr(02).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.