Open navigation

Công văn 9379/CT-HTr Đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  9379 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) 

(Đ/c: Phòng 201, Tầng 2, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

MST: 0104523276)


Trả lời công văn số tklS20160220-CV ngày 20/02/2016 của Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 0%:

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;...


Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.


a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:...

 • Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam;


  2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0 %:


  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:


 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;


 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;


 • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.


Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ...; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh."


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa có điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) được biết để thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • KT 1; Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.