Open navigation

Quyết định 324/QĐ-BHXH Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 324/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ PHIÊN BẢN 1.0


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử;


Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8933/VPCP- KGVX ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27/03/2015, Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 23/06/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tin học hóa trong bảo hiểm y tế;


Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0 (có tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo).


Điều 2. Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự

án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

III. Chuẩn dữ liệu

 1. Hồ sơ khám chữa bệnh

  1. Quy ước biểu diễn dữ liệu và đặt namespace

  2. Thông tin đơn vị

  3. Thông tin hồ sơ

  4. Thông tin chữ ký điện t

  5. Mô tả các file hồ sơ

  6. Cấu thành file hồ sơ

 2. Hồ sơ báo cáo tổng hợp 79a, 80a

 3. Hồ sơ báo cáo tổng hợp mẫu 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT

 4. Giấy chuyển tuyến

  1. Mô tả các thẻ tổng hợp chính

  2. Thông tin người bệnh

  3. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế

  4. Tóm tắt lịch sử khám chữa bệnh

  5. Tóm tắt bệnh án

  6. File đính kèm

IV. Mô tả định dạng các file đính kèm hồ sơ

 1. File tổng quát chứa thông tin hồ sơ KCB

 2. File hồ sơ tổng hợp thông tin bệnh nhân (XML1)

 3. File hồ sơ chi tiết Thuốc (XML2)

 4. File hồ sơ chi tiết DVKT (XML3)

 5. File hồ sơ cận lâm sàng (XML4)

 6. File hồ sơ chi tiết diễn biến (XML5)

 7. File hồ sơ danh mục thuốc tỉnh gửi

 8. File hồ sơ danh mục VTYT tỉnh gửi

 9. File hồ sơ danh mục DVKT tỉnh gửi

 10. File hồ sơ danh mục thuốc CSKCB gửi

 11. File hồ sơ danh mục VTYT CSKCB gửi

 12. File hồ sơ danh mục DVKT CSKCB gửi

 13. File hồ sơ 79a, 80a

 14. File hồ sơ 19/BHYT

 15. File hồ sơ 20/BHYT

 16. File hồ sơ 21/BHYT Phụ lục 1: Danh mục hồ sơ Phụ lục 2: Danh mục lỗi

Phụ lục 3: Code mẫu cho Webservice

 1. Ví dụ lấy phiên làm việc

 2. Ví dụ gửi hồ sơ giám định

 3. Ví dụ gửi hồ sơ tổng hợp báo cáo tháng

 4. Ví dụ kiểm tra thông tin th

  Phụ lục 4: Mô tả đối tượng trả về của Web Service


  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  Thuật ngữ

  Ý nghĩa

  Ghi chú

  GW

  Gateway: Cổng tiếp nhận hồ sơ

  BHXH

  Bảo hiểm xã hội

  CSKCB

  Cơ sở khám chữa bệnh

  GD

  Giám định

  HS

  Hồ sơ

  TP

  Thành phố

  HTTP

  The Hypertext Transfer Protocol

  XML

  Extensible Markup Language

  VTYT

  Vật tư y tế

  DVKT

  Dịch vụ kỹ thuật

  KCB

  Khám chữa bệnh

  BHYT

  Bảo hiểm y tế

  1. Giới thiệu

   1. Giới thiệu chung

    Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng dẫn) là tài liệu mô tả chuẩn liên thông dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH cấp tỉnh đến Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH cấp tỉnh cách thức liên thông dữ liệu đã được chuẩn hóa tới Hệ thống thông tin Giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   2. Quy định về định dạng dữ liệu

    - Quy định về số nguyên: dùng dấu chấm “.” để phân cách hàng nghìn. Ví dụ:

    12.345


    • Quy định về số thập phân:

     • Dùng dấu phẩy “,” để phân cách hàng đơn vị và phần thập phân. Ví dụ:

      12.345,67

      Làm tròn theo quy tắc làm tròn số toán học

      • Quy định về số âm: dấu () dùng để biểu diễn số âm trong dữ liệu form tờ khai.

       Ví dụ: số -12.345 chuyển sang định dạng là (12.345).

      • Các trường dữ liệu không được chứa dấu.

      • Quy định mô tả kiểu dữ liệu:

     • a: là kiểu chuỗi

     • n: là kiểu số

     vd: an..10: là kiểu dữ liệu bao gồm chuỗi hoặc số có độ dài tối đa 10 ký tự vd: n..2: Là kiểu dữ liệu số có độ dài tối đa là 2 chữ số

     vd: n..2,3: Là kiểu dữ liệu số có độ dài là tối đa 2 chữ số và tối đa là 3 chữ số thập

     phân


   3. Mô hình tổng thể kết nối hệ thống


    þÿ


    sơ:

    Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế bao gồm:

     • Hệ thống Tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT

     • Hệ thống Giám định BHYT

     • Hệ thống Danh mục dùng chung

  2. Các hình thức liên thông dữ liệu

   Hệ thống thông tin Giám định BHYT hiện tại cung cấp 4 hình thức tiếp nhận hồ


   • Kết nối Web Service thông qua cổng tiếp nhận: Hình thức này hỗ trợ gửi hồ sơ

    khám chữa bệnh, hồ sơ giám định danh mục, gửi báo cáo tháng, kiểm tra thông tin thẻ, kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh, tiếp nhận giấy chuyển tuyến từ CSKCB khác.

    • Tải file XML lên cổng tiếp nhận: Hình thức này hỗ trợ tải trực tiếp lên hồ sơ khám chữa bệnh, hồ sơ giám định danh mục, gửi báo cáo tháng lên hệ thống.

    • Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm Client: Hình thức này hỗ trợ đồng bộ hồ sơ khám chữa bệnh lên hệ thống.

    • Nhập hồ sơ trực tiếp trên cổng tiếp nhận: Hình thức này cho phép hỗ trợ nhập thông tin hồ sơ khám chữa bệnh.

   Ngoài ra, hệ thống liên thông dữ liệu còn cung cấp công cụ kiểm tra thông tin thẻ BHYT và tra cứu lịch sử KCB (phục vụ quản lý thông tuyến KCB), kiểm tra giấy chuyển tuyến giữa các CSKCB.

   1. Kết nối Web Service thông qua cổng tiếp nhận

    Hệ thống sử dụng chuẩn kết nối là Web Service định dạng JSON.

    1. Hàm lấy phiên làm việc

     1. Mô tả


      Request URL

      HMAC

      http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/token/take

      Request Method

      POST

      Request Header

      Content-Type: application/json


      Form data

      Đối tượng “ApiToken” bao gồm

      {

      “username”: { username }, “password”: {password }

      }

      BHXH tỉnh/cơ sở khám chữa bệnh thực hiện gửi yêu cầu cấp phiên làm việc lên hệ thống tiếp nhận hồ sơ. Hệ thống sẽ trả về Token tương ứng với phiên làm việc.

     2. Thông điệp yêu cầu


      Dữ liệu đầu vào

      Tên Field

      Kiểu dữ liệu

      Ghi chú


      Tên đăng nhập


      username


      Chuỗi ký tự

      Tên đăng nhập vào hệ thống, do BHXH VN cung cấp, trường bắt buộc


      Mật khẩu


      password


      Chuỗi ký tự

      Mật khẩu đã chuyển qua MD5 đăng nhập vào hệ thống, do BHXH VN cung cấp, trường bắt buộc

     3. Thông điệp trả lời

      Cấu trúc:

      • Header status:

      • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

      • Json data Trong đó:

      • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

      • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

      Trường

      Kết quả

      Header status

      400

      - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về.

      Trường

      Kết quả

      Header status

      400

      Header Content- Type

      application/json;charset=UTF-8

      Json data

      Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

      + access_token: Token được sử dụng cho bước 2

      + id_token: Mã Client ID để sử dụng cho bước 2

      + expires_in: Thời gian hết hạn của token (giờ GMT), sau thời gian này thì token của lần đăng nhập sẽ không được xác thực. Cần phải đăng nhập lại để lấy token mới

      + token_type: bear

   2. Hàm gửi hồ sơ giám định

   1. Mô tả


    Request URL

    HMAC

    http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/guiHoSoGiamDinh

    Request Method

    POST

    Request Header

    Content-Type: application/json


    Query Parameters

    token={token}

    &id_token={id_token}&username={username}&password={password}

    &loaiHoSo={IoaiHoSo}&maTinh={maTinh}&maCSKCB={maCSKCB

    }

    (Tham khảo mục 1.2.2)


    Form data

    “fileHS” : {fileHS} (Tham khảo mục 1.2.2)

    Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện gửi hồ sơ giám định và nhận thông báo xác nhận kết quả nhận hồ sơ giám định của cơ quan Bảo hiểm qua hệ thống.

   2. Thông điệp yêu cầu

    Dữ liệu đầu vào

    Tên Field

    Kiểu dữ liệu

    Ghi chú


    Dữ liệu hồ sơ


    fileHS


    Bytes

    Dạng bytes của File XML, Trường bắt buộc


    Loại hồ sơ


    loaiHoSo


    Int

    Loại hồ sơ: 1: DMT, 2: DMC, 3: KCB

    Mã Tỉnh

    maTinh

    Chuỗi ký tự

    Quy định 5084

    Mã CSKCB

    maCSKCB

    Chuỗi ký tự

    Quy định 5084


    Tên đăng nhập


    username

    Chuỗi ký tự (an 5)


    Tài khoản đăng nhập


    Mật khẩu


    password

    Chuỗi ký tự (an 6..10)


    Mật khẩu đăng nhập

    Token

    token

    Chuỗi ký tự

    Token được trả về từ trước

    TokenId

    id_token

    Chuỗi ký tự

    Token ID được trả về ở hàm trước

   3. Thông điệp trả lời

Cấu trúc:

 • Header status:

 • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 • Json data

  Trong đó

 • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

 • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả


Header status:400

BadFormat: Dữ liệu nhập vào không đúng cú pháp

InvalidInputData: Dữ liệu nhập vào đúng cú pháp nhưng không đúng định dạng và quy định nghiệp vụ.

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

 • Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content- Type


  application/json;charset=UTF-8


  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

  + maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

  + moTaKetQua: Mô tả tương ứng với mã

  + maGDich: Mã của lần giao dịch cho việc tìm kiếm thông tin sau này

   1. Hàm gửi hồ sơ tổng hợp báo cáo hàng tháng/quý (79a, 80a; 19,20,21/BHYT)

    1. Mô tả

     Request URL

     HMAC

     http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/tnhs_thangquy

     Request Method


     POST

     Request Header


     Content-Type: application/json


     Query Parameters

     token={token}&id_token={id_token}&username={username}&password={ password}&loaiHoSo={loaiHoSo}&maTinh={maTinh}&maCSKCB={maC SKCB}

     (Tham khảo mục 1.3.2)


     Form data

     “fileHS” : {fileHS} (Tham khảo mục 1.3.2)

     Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện gửi hồ sơ báo cáo tháng và nhận thông báo xác nhận kết quả nhận hồ sơ báo cáo của cơ quan Bảo hiểm qua hệ thống.

    2. Thông điệp yêu cầu


     Dữ liệu đầu vào

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú


     Dữ liệu hồ sơ


     fileHS


     Bytes


     Dạng bytes của File excel, Trường bắt buộc


     Loại hồ sơ


     loaiHoSo


     Chuỗi ký tự

     Loại hồ sơ: Hồ sơ 79a: 4, Hồ sơ 80a: 5, Mẫu 19/BHYT: 6, Mẫu 20/BHYT: 7,

     Mẫu 21/BHYT: 8

     Mã Tỉnh

     maTinh

     Chuỗi ký tự

     Quy định 5084

     Mã CSKCB

     maCSKCB

     Chuỗi ký tự

     Quy định 5084


     Tên đăng nhập


     username

     Chuỗi ký tự (an 5)


     Tài khoản đăng nhập


     Mật khẩu


     password

     Chuỗi ký tự (an 6..10)


     Mật khẩu đăng nhập

     Token

     token

     Chuỗi ký tự

     Token được trả về từ trước

     TokenID

     id_token

     Chuỗi ký tự

     Token ID được trả về ở hàm trước

    3. Thông điệp trả lời

     Cấu trúc:

     • Header status:

     • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

     • Json data

      Trong đó

     • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

     • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả


Header status:400

BadFormat: Dữ liệu nhập vào không đúng cú pháp

InvalidInputData: Dữ liệu nhập vào đúng cú pháp nhưng không đúng định dạng và quy định nghiệp vụ.

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8


Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

+ maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

+ moTaKetQua: Mô tả tương ứng với mã

+ maGDich: Mã của lần giao dịch cho việc tìm kiếm thông tin sau này

  1. Hàm kiểm tra thông tin thẻ

   1. Mô tả


    Request URL

    HMAC

    http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/ktMathe

    Request Method

    POST

    Request Header

    Content-Type: application/json


    Query Parameters

    token={token}&id_token={id_token}&username={username}&pass word={password}

    (Tham khảo mục 1.4.2)


    Form data

    Đối tượng bao gồm

    {

    “ma_the”: { ma_the },

    “ho_ten”: { ho_ten }, “ngay_sinh”: { ngay_sinh }, “gioi_tinh”: { gioi_tinh }, “ma_CSKCB : { maCSKCB },

    “ngay_bd”: { ngay_bd }, “ngay_kt”: { ngay_kt }

    }

    (Tham khảo mục 1.4.2)

    Cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra tính đúng đắn của thông tin thẻ của bệnh nhân.

   2. Thông điệp yêu cầu


    Dữ liệu đầu vào

    Tên Field

    Kiểu dữ liệu

    Ghi chú

    Mã thẻ

    ma_the

    Chuỗi ký tự

    Mã thẻ

    Họ tên

    ho_ten

    Chuỗi ký tự

    Họ tên chủ thẻ

    Ngày sinh

    ngay_sinh

    Chuỗi ký tự

    Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

    Giới tính

    gioi_tinh

    Chuỗi ký tự

    1: Nam; 2: Nữ

    Ngày bắt đầu

    ngay_bd

    Chuỗi ký tự

    Ngày bắt đầu hạn thẻ (DD/MM/YYYY)

    Ngày kết thúc

    ngay_kt

    Chuỗi ký tự

    Ngày kết thúc hạn thẻ (DD/MM/YYYY)

    Mã CSKCB

    maCSKCB

    Chuỗi ký tự

    Mã CSKCB ban đầu

    Tên đăng nhập

    username

    Chuỗi ký tự (an 5)

    Tài khoản đăng nhập

    Mật khẩu

    password

    Chuỗi ký tự (an 6..10)

    Mật khẩu đăng nhập

    Token

    token

    Chuỗi ký tự

    Token được trả về từ trước

    TokenID

    id_token

    Chuỗi ký tự

    Token ID được trả về ở hàm trước

   3. Thông điệp trả lời

Cấu trúc:

 • Header status:

 • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 • Json data

  Trong đó

 • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

 • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả


Header status:400

BadFormat: Dữ liệu nhập vào không đúng cú pháp

InvalidInputData: Dữ liệu nhập vào đúng cú pháp nhưng không đúng định dạng và quy định nghiệp vụ.

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

 • Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

  + maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

  + chi_tiet: object bao gồm (= null nếu thông tin thẻ chính xác)

  {

  “thoi_han”: { thoi_han }, “ho_ten”: { ho_ten }, “ngay_sinh”: { ngay_sinh }, “gioi_tinh”: { gioi_tinh }, “ma_cskcb”: { ma_cskcb }

  }

  (Tham khảo mục 1.4.3.2)

     1. Mô tả kết quả trả về:

      Mã kết quả

      Mô tả

      00

      Thông tin thẻ chính xác

      01

      Thẻ hết giá trị sử dụng

      02

      KCB khi chưa đến hạn

      03

      Hết hạn thẻ khi chưa ra viện

      04

      Thẻ có giá trị khi đang nằm viện

      05

      Mã thẻ không có trong dữ liệu thẻ

      06

      Thẻ sai họ tên

      07

      Thẻ sai ngày sinh

      08

      Thẻ sai giới tính

      09

      Thẻ sai nơi đăng ký KCB ban đầu

     2. Mô tả chi tiết trả về:

  Dữ liệu đầu ra

  Tên Field

  Kiểu dữ liệu

  Ghi chú


  Thời hạn


  thoi_han


  Chuỗi ký tự

  Thời hạn sử dụng thẻ (DD/MM/YYYY-DD/MM/YYYY)


  Họ tên

  ho_ten

  Chuỗi ký tự

  Họ tên chủ thẻ

  Ngày sinh

  ngay_sinh

  Chuỗi ký tự

  Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

  Giới tính

  gioi_tinh

  Số

  1: Nam; 2: Nữ

  Mã CSKCB

  maCSKCB

  Chuỗi ký tự

  Mã CSKCB ban đầu

  1.5. Hàm kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh

  15.1. Mô tả


  Request URL

  HMAC

  http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/layLichsuKCB

  Request Method

  POST

  Request Header

  Content-Type: application/json


  Query Parameters

  token={token}&id_token={id_token}&username={username}&passw ord={password}&tungay={tungay}&denngay={denngay}

  (Tham khảo mục 1.5.2)


  Form data

  Đối tượng bao gồm

  {

  “ma_the”: { ma_the },

  “ho_ten”: { ho_ten }, “ngay_sinh”: { ngay_sinh }, “gioi_tinh”: { gioi_tinh }, “maCSKCB”: { maCSKCB },

  “ngay_bd”: { ngay_bd }, “ngay_kt”: { ngay_kt }

  }

  (Tham khảo mục 1.5.2)

    1. Thông điệp yêu cầu

     Dữ liệu đầu vào

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú

     Mã thẻ

     ma_the

     Chuỗi ký tự

     Mã thẻ

     Họ tên

     ho_ten

     Chuỗi ký tự

     Họ tên chủ thẻ

     Ngày sinh

     ngay_sinh

     Chuỗi ký tự

     Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

     Giới tính

     gioi_tinh

     Số

     1: Nam; 2: Nữ

     Ngày bắt đầu

     ngay_bd

     Chuỗi ký tự

     Ngày bắt đầu hạn thẻ (DD/MM/YYYY)


     Ngày kết thúc

     ngay_kt

     Chuỗi ký tự

     Ngày kết thúc hạn thẻ (DD/MM/YYYY)

     Mã CSKCB

     maCSKCB

     Chuỗi ký tự

     Mã CSKCB ban đầu

     Tên đăng nhập

     username

     Chuỗi ký tự (an 5)

     Tài khoản đăng nhập

     Mật khẩu

     password

     Chuỗi ký tự (an 6..10)

     Mật khẩu đăng nhập

     Token

     token

     Chuỗi ký tự

     Token được trả về từ trước

     TokenID

     id_token

     Chuỗi ký tự

     Token ID được trả về ở hàm trước

    2. Thông điệp trả lời

  Cấu trúc:

 • Header status:

 • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 • Json data

  Trong đó

 • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

 • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả


Header status:400

BadFormat: Dữ liệu nhập vào không đúng cú pháp

InvalidInputData: Dữ liệu nhập vào đúng cú pháp nhưng không đúng định dạng và quy định nghiệp vụ.

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

 • Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8


  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

  + maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

  + moTaKetQua: Mô tả tương ứng với mã

  + chi tiet: Danh sách hồ sơ KCB của bệnh nhân là 1 mảng đối tượng

  (Tham khảo Phụ lục 4 - “Đối tượng hồ sơ bệnh nhân”)

   1. Hàm gửi hồ sơ chuyển tuyến

    1. Mô tả


     Request URL

     HMAC

     http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/guiHSCT

     Request Method

     POST

     Request Header

     Content-Type: application/json


     Query Parameters

     token={token}&id_token={id_token}&username={username}&pas sword={password}

     (Tham khảo mục 1.6.2)


     Form data

     Đối tượng bao gồm

     {

     “ma_the”: { ma_the },

     “ho_ten”: { ho_ten }, “ngay_sinh”: { ngay_sinh }, “gioi_tinh”: { gioi_tinh }, “cskcb_di”: { cskcb_di }, “cskcb den”: { cskcb den }, “fileHS”: {fileHS}

     }

     (Tham khảo mục 1.6.2)

    2. Thông điệp yêu cầu

     Dữ liệu đầu vào

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú


     Dữ liệu hồ sơ


     fileHS


     Bytes

     Dạng bytes của File XML, Trường bắt buộc

     Mã thẻ

     ma_the

     Chuỗi ký tự

     Mã thẻ bệnh nhân

     Họ tên

     ho_ten

     Chuỗi ký tự

     Họ tên bệnh nhân

     Ngày sinh

     ngay_sinh

     Chuỗi ký tự

     Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

     Giới tính

     gioi_tinh

     Số

     1: Nam; 2: Nữ


     Mã CSKCB đi


     cskcb_di


     Chuỗi ký tự

     Mã CSKCB chuyển đi (Quy định 5084)


     Mã CSKCB đến


     cskcb_den


     Chuỗi ký tự

     Mã CSKCB chuyển đến (Quy định 5084)


     Tên đăng nhập


     username

     Chuỗi ký tự (an 5)


     Tài khoản đăng nhập     Mật khẩu


     password

     Chuỗi ký tự (an 6..10)


     Mật khẩu đăng nhập

     Token

     token

     Chuỗi ký tự

     Token được trả về từ trước

     TokenID

     id_token

     Chuỗi ký tự

     Token ID được trả về ở hàm trước

    3. Thông điệp trả lời

  Cấu trúc:

 • Header status:

 • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 • Json data

  Trong đó

 • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

 • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả


Header status:400

BadFormat: Dữ liệu nhập vào không đúng cú pháp

InvalidInputData: Dữ liệu nhập vào đúng cú pháp nhưng không đúng định dạng và quy định nghiệp vụ.

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

 • Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8


  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

  + maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

  + moTaKetQua: Mô tả tương ứng với mã

  + maGDich: Mã của lần giao dịch cho việc tìm kiếm thông tin sau này

   1. Hàm nhận hồ sơ chuyển tuyến

    1. Mô tả     Request URL

     HMAC

     http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/nhanHSCT

     Request Method

     POST

     Request Header

     Content-Type: application/json


     Query Parameters

     token={token}&id_token={id_token}&username={username}&pas sword={password}

     (Tham khảo mục 1.7.2)


     Form data

     Đối tượng bao gồm

     {

     “ma_the”: { ma_the },

     “ho_ten”: { ho_ten }, “ngay_sinh”: { ngay_sinh }, “gioi_tinh”: { gioi_tinh }, “cskcb_di”: { cskcb_di }, “cskcb den”: { cskcb den }

     }

     (Tham khảo mục 1.7.2)

    2. Thông điệp yêu cầu

     Dữ liệu đầu vào

     Tên Field

     Kiểu dữ liệu

     Ghi chú

     Mã thẻ

     ma_the

     Chuỗi ký tự

     Mã thẻ bệnh nhân

     Họ tên

     ho_ten

     Chuỗi ký tự

     Họ tên bệnh nhân

     Ngày sinh

     ngay_sinh

     Chuỗi ký tự

     Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

     Giới tính

     gioi_tinh

     Số

     1: Nam; 2: Nữ


     Mã CSKCB đi


     cskcb_di


     Chuỗi ký tự

     Mã CSKCB chuyển đi (Quy định 5084)


     Mã CSKCB đến


     cskcb_den


     Chuỗi ký tự

     Mã CSKCB chuyển đến (Quy định 5084)


     Tên đăng nhập


     username

     Chuỗi ký tự (an 5)


     Tài khoản đăng nhập


     Mật khẩu


     password

     Chuỗi ký tự (an 6..10)


     Mật khẩu đăng nhập

     Token

     token

     Chuỗi ký tự

     Token được trả về từ trước

     TokenID

     id_token

     Chuỗi ký tự

     Token ID được trả về ở hàm trước

    3. Thông điệp trả lời

  Cấu trúc:

 • Header status:

 • Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 • Json data

  Trong đó

 • Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

 • Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả


Header status:400

BadFormat: Dữ liệu nhập vào không đúng cú pháp

InvalidInputData: Dữ liệu nhập vào đúng cú pháp nhưng không đúng định dạng và quy định nghiệp vụ.

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8


Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

+ maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

+ moTaKetQua: Mô tả tương ứng với mã

+ chi tiet: Base64String của file xml

 1. Nhập hồ sơ trực tiếp trên cổng liên thông dữ liệu

  1. Đăng nhập vào hệ thống

   Người dùng truy cập vào địa chỉ: http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn


   þÿ

   Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu tương ứng người dùng được cấp. Bước 2: Enter hoặc click vào đăng nhập để truy cập vào hệ thống.

  2. Nhập dữ liệu

   Vào phần « Quản lý Hồ sơ KCB » : Chọn « Hồ sơ nhập trực tiếp »


   þÿ

   Bước 1: Nhập thông tin tổng hợp Bước 2: Nhập thông tin thuốc

   Bước 3: Nhập thông tin VTYT Bước 4: Nhập thông tin DVKT

   Bước 5: Lựa chọn « Cập nhật » để lưu dữ liệu

 2. Tải hồ sơ lên cổng tiếp nhận

  Cơ sở KCB chưa liên thông được với hệ thống tiếp nhận bằng Webservice có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu do BHXH VN cung cấp để đăng nhập hệ thống và tải lên hồ sơ đã được chuẩn hóa.

  1. Đăng nhập vào hệ thống

   Người dùng truy cập vào địa chỉ: http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn


   þÿ

   Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu tương ứng người dùng được cấp. Bước 2: Enter hoặc click vào đăng nhập để truy cập vào hệ thống.

  2. Tải hồ sơ khám chữa bệnh lên hệ thống

   Tải lên file XML theo định dạng được quy định ở Mục III và IV Bước 1: Lựa chọn Hồ sơ nhận từ file

   þÿ

   Bước 2: Thêm tệp hồ sơ

   Bước 3: Lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh


   þÿ

   Bước 4: Lựa chọn loại hồ sơ: Khám chữa bệnh, Danh mục Bước 5: Chọn file hồ sơ định dạng XML

   Bước 6: Nhấn “Lưu file” để tải hồ sơ lên.

  3. Tải báo cáo tổng hợp tháng/quý lên hệ thống

   Tải lên file excel theo định dạng quy định ở mục IV.13,14,15,16

   Bước 1: Click chuột phải vào Bảng thống kê, lựa chọn Thêm mới báo cáo tháng


   þÿ


   þÿ

   Bước 2: Lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh

   Bước 3: Lựa chọn loại hồ sơ: báo cáo 79A, 80A, 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT Bước 4: Chọn file hồ sơ định dạng excel

   Bước 5: Nhấn “Lưu file” để tải hồ sơ lên.

  4. Kiểm tra kết quả và gửi yêu cầu thanh toán

   Danh sách của tất cả các Giao dịch:


   þÿ

   Bước 1: Tra cứu theo: Cơ sở khám chữa bệnh, Loại hồ sơ, ngày gửi hồ sơ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ chưa gửi: trạng thái “Mới”

   Bước 3: Click vào nút “Gửi” để yêu cầu thanh toán tiền khám chữa bệnh

 3. Chương trình đồng bộ dữ liệu

  Tải chương trình đồng bộ trên trang http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/


  þÿ

  Bước 1: Vào phần Trợ giúp, Tải phần mềm

  Bước 2: Nhấn vào « Tải về » để tải phần mềm đồng bộ

  1. Chuẩn bị dữ liệu

   Cơ sở khám chữa bệnh phải chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để có thể đồng bộ lên hệ thống giám định của ngành.

   Trong thời gian phần mềm của cơ sở KCB chưa tích hợp được lên cổng tiếp nhận thì cơ sở KCB chỉ cần xuất ra file XML có định dạng đúng như quy định ở phần IV và lưu vào 1 thư mục. Chương trình đồng bộ dữ liệu sẽ tự động quét thư mục để tải dữ liệu lên cổng tiếp nhận.

  2. Cấu hình đồng bộ

   Bật chương trình đồng bộ để thực hiện cấu hình.


   þÿ

   Có 3 thư mục cần cấu hình trước khi thực hiện đồng bộ:

   • Thư mục đồng bộ: Chứa file xuất ra từ cơ sở KCB

   • Thư mục lưu trữ: Chứa file đã đồng bộ lên hệ thống giám định.

   • Thư mục file lỗi: Chứa các file đồng bộ lỗi, hoặc lỗi cấu trúc, trong đó, lỗi sẽ được ghi chú ở dòng trên cùng của file xml.

    Ngoài ra cơ sở KCB còn cần cấu hình « Tài khoản » và « Mật khẩu » (như BHXH VN cấp) để có thể đẩy dữ liệu lên hệ thống.

  3. Đồng bộ Hồ sơ khám chữa bệnh


   þÿ

   Chương trình sẽ tự động thực hiện chức năng đồng bộ.

  4. Cấu trúc file XML

   Theo đúng chuẩn dữ liệu được quy định tại phần IV.

 4. Kiểm tra và sử dụng dữ liệu liên thông trên hệ thống giám định

  Đây không phải là một hình thức liên thông dữ liệu lên hệ thống giám định, mà là công cụ hỗ trợ cơ sở KCB trong việc kiểm tra thông tin thẻ BHYT và tra cứu lịch sử KCB.

  1. Kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh liên tuyến


   þÿ

   Bước 1: Lựa chọn chức năng “Kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh” Bước 2: Nhập mã thẻ

   Bước 3: Chọn thông tin lịch sử khám chữa bệnh Bước 4: Hiển thị thông tin

  2. Kiểm tra Kết quả giám định


   þÿ

   Bước 1: Chọn mục “Kết quả giám định” Bước 2: Nhập Cơ sở khám chữa bệnh

   Bước 3: Chọn năm/ Loại kỳ giám định (Tháng/Quý) Bước 4: Tải về các file kết quả giám định

  3. Danh sách Hồ sơ Khám chữa bệnh đã gửi


   þÿ

   Bước 1: Chọn “Danh sách hồ sơ đã gửi” Bước 2: Cơ sở khám chữa bệnh

   Buớc 3: Chọn khoảng thời gian tìm kiếm Bước 4: Nhận về danh sách hồ sơ đã gửi

 5. Quản lý giấy chuyển tuyến

  1. Quản lý giấy chuyển tuyến đi


   þÿ

   Bước 1: Chọn chức năng “Giấy chuyển tuyến đi” Bước 2: Click chuột phải để thêm giấy chuyển tuyến Bước 3: Nhập thông tin Giấy chuyển tuyến và lưu lại Bước 4: Gửi giấy chuyển tuyến bằng nút gửi

   Bước 5: Chọn chức năng In hồ sơ khi muốn in ra bản giấy

  2. Quản lý giấy chuyển tuyến đến


þÿ

Bước 1: Chọn chức năng “Giấy chuyển tuyến đi”

Bước 2: Nhập mã cơ sở khám chữa bệnh, thời hạn tìm kiếm Bước 3: Nhận thông tin Giấy chuyển tuyến trả về

Bước 4: Chọn chức năng In hồ sơ khi muốn in ra bản giấy

III. Chuẩn dữ liệu

 1. Hồ sơ khám chữa bệnh

  Phần này mô tả các chuẩn XML dành cho việc đóng gói dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT. Để liên thông được với hệ thống tiếp nhận theo 02 hình thức tại mục II các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải đảm bảo kết xuất dữ liệu theo đúng chuẩn.


  þÿ

  1. Quy ước biểu diễn dữ liệu và đặt namespace

   Dữ liệu được đặt bên trong một thẻ XML (hay element theo thuật ngữ XML 1.1). Một thẻ chứa dữ liệu bên trong nó thì không chứa thẻ con nào khác và được gọi là thẻ đơn. Thẻ phức là thẻ chỉ chứa các thẻ con và không có dữ liệu. Trong một tài liệu XML chứa dữ liệu trao đổi với hệ thống, chỉ có các thẻ đơn hoặc/và thẻ phức (Chuẩn dữ liệu: Unicode UTF8)

   Nếu thẻ rỗng (không chứa dữ liệu hoặc không có thẻ con nào), nó có thể được lược bỏ khỏi tài liệu.

  2. Thông tin đơn vị

   Hệ thống sẽ phục vụ giám định cho 2 loại đơn vị:

    • Bảo hiểm xã hội tỉnh: Gửi hồ sơ giám định danh mục thuốc, VTYT, DVKT

    • CSKCB: Gửi hồ sơ giám định danh mục thuốc, VTYT, DVKT của CSKCB và hồ sơ khám chữa bệnh.

   Nội dung bên trong thẻ <ThongTinDonVi> là các thông tin cần thiết của đơn vị triển khai kết nối với hệ thống. Hình dưới đưa ra mô tả trực quan cấu trúc thẻ < ThongTinDonVi >.


   þÿ

   Quy ước dữ liệu:

   TT

   Thẻ

   Dữ liệu

   1

   ThongTinDonVi

   Thẻ chung chứa thông tin đơn vị


   2


   MaTinh

   Mã tỉnh, trường hợp người dùng tỉnh đẩy file hồ sơ danh mục lên hệ thống giám định.

   Trường hợp đơn vị đẩy lên là CSKCB thì thẻ này để trắng.


   3


   MaCSKCB

   Mã cơ sở khám chữa bệnh.

   Trường hợp đơn vị đẩy lên là tỉnh thì thẻ này để trắng.


   4


   TenCSKCB

   Tên cơ sở khám chữa bệnh

   Trường hợp đơn vị đẩy lên là tỉnh thì thẻ này để trắng

   5

   DiaBanHanhChinh

   Địa bàn hành chính.

  3. Thông tin hồ sơ

   Nội dung bên trong thẻ <ThongTinHoSo> là các thông tin chi tiết về hồ sơ thanh toán của cơ sở KCB. Hình dưới đưa ra cấu trúc thẻ <ThongTinHoSo>.


   þÿ

   Quy ước dữ liệu:

   TT

   Thẻ

   Dữ liệu


   1


   LoaiKyGD

   Loại kỳ giám định: 1 - Ngày


   2


   KyGD

   Ký giám định tương ứng với loại kỳ Loại là ngày: Kỳ giám định để trắng Loại là Tháng: Kỳ đánh từ 1 - 12 Loại là Quý: Kỳ đánh từ 1 - 4

   Năm: chứa 4 số, ví dụ: 2016

   3

   NamGD

   Năm giám định tương ứng với hồ sơ

   4

   NgayLap

   Ngày lập hồ sơ: yyyy/mm/dd hh:mm:ss

   5

   SoLuongHoSo

   Số lượng hồ sơ chứa trong file

   6

   DSachHoSo

   Tổng hợp các hồ sơ gửi lên

   1. - Tháng

   2. - Quý

   3. - năm

  4. Thông tin chữ ký điện tử

   Nội dung bên trong thẻ <ChuKyDonVi> gồm một thẻ <Signature> là các thông tin về chữ ký điện tử của cơ sở khám chữa bệnh triển khai kết nối với hệ thống. Hình dưới đưa ra cấu trúc thẻ < ChuKyDonVi >.


   þÿ

   TT

   Thẻ

   Dữ liệu


   1


   ChuKyDonVi

   Thẻ chứa chữ ký đơn vị gửi hồ sơ

   Thời điểm hiện tại chưa ứng dụng chữ ký số có thể để trắng giá trị

   2

   Signature

   Trường chữ ký sẽ được sinh tự động khi sử dụng

  5. Mô tả các file hồ sơ


   þÿ


   sơ.

   Danh sách hồ sơ có thể gồm nhiều Hồ sơ và mỗi Hồ sơ có thể gồm nhiều File Hồ

   TT

   Thẻ

   Dữ liệu

   1

   HoSo

   Đóng gói hồ sơ

   2

   FileHoSo

   Các File hồ sơ nằm trong bộ hồ sơ


   3


   LoaiHoSo

   Loại hồ sơ

   XML1: File tổng hợp thông tin KCB theo CV 9324 XML2: File chi tiết thuốc theo CV 9324

   XML3: File chi tiết dịch vụ theo CV 9324 XML4: File chi tiết diễn biến theo CV 9324 XML5: File cận lâm sàng theo CV 9324

   DMT_THUOC: Danh mục thuốc thầu ở tỉnh, các trường định dạng theo mục IV.7

   DMT_VTYT: Danh mục VTYT thầu ở tỉnh, các trường định dạng theo mục IV.8

   DMT_DVKT: Danh mục DVKT thầu ở tỉnh, các trường định dạng theo mục IV.9

   DMC_THUOC: Danh mục Thuốc sử dụng tại CSKCB, các trường định dạng theo mục IV.10

   DMC_VTYT: Danh mục VTYT sử dụng tại CSKCB, các trường định dạng theo mục IV.11

   DMC_DVKT: Danh mục DVKT sử dụng tại CSKCB, các trường định dạng theo mục IV.12


   4


   TenFiIe

   Tên file hồ sơ, được đặt theo định dạng: “Loại hồ sơ”+ “_” + “Mã tỉnh/Mã CSKCB” + “_” + “Thời gian (long)”.

   Loại hồ sơ:

   Danh mục tỉnh: DMT Danh mục CSKCB: DMC

   Danh mục hồ sơ KCB: KCB   5


   LoaiFile

   Chỉ có 2 định dạng file là XML và EXCEL, trong đó: XML: dành cho định dạng file hồ sơ khám chữa bệnh

   EXCEL: dành cho định dạng các file hồ sơ danh mục của tỉnh và CSKCB.


   6


   NoiDungFiIe

   Dạng base64 string của file hồ sơ, được cấu trúc định dạng theo mục IV

  6. Cấu thành file hồ sơ

   TT

   Thẻ

   Dữ liệu


   1

   Danh mục thuốc tỉnh

   Thẻ <HoSo> chứa file excel hồ sơ Thuốc tỉnh mô tả trong mục IV.7


   2

   Danh mục VTYT tỉnh

   Thẻ <HoSo> chứa file excel hồ sơ VTYT tỉnh mô tả trong mục IV.8


   3

   Danh mục DVKT tỉnh

   Thẻ <HoSo> chứa file excel hồ sơ DVKT tỉnh mô tả trong mục IV.9


   4

   Danh mục thuốc CSKCB

   Thẻ <HoSo> chứa file excel hồ sơ Thuốc CSKCB mô tả trong mục IV.10


   5

   Danh mục VTYT CSKCB

   Thẻ <HoSo> chứa file excel hồ sơ VTYT CSKCB mô tả trong mục IV.11


   6

   Danh mục DVKT CSKCB

   Thẻ <HoSo> chứa file excel hồ sơ DVKT CSKCB mô tả trong mục IV.12


   7

   Hồ sơ KCB của CSKCB

   Thẻ <HoSo> chứa 5 file XML được mô tả trong mục IV.2 - IV.6

 2. Hồ sơ báo cáo tổng hợp 79a, 80a

  Xây dựng file excel có các cột tương ứng với mô tả trong phần IV.13

 3. Hồ sơ báo cáo tổng hợp mẫu 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT

  Xây dựng file excel có các cột tương ứng với mô tả trong phần IV.14, 15, 16

 4. Giấy chuyển tuyến

  1. Mô tả các thẻ tổng hợp chính

   Phần này mô tả các chuẩn XML dành cho việc đóng gói dữ liệu chuyển tuyến phục vụ thông tuyến giữa các CSKCB. Để thực hiện được hình thức này, các CSKCB cần đảm bảo kết xuất dữ liệu đúng chuẩn như sau:


   þÿ

   Cụ thể:


   þÿ

   Trong đó có các thẻ thông tin chính bao gồm:

   Cơ sở khám chữa bệnh gửi yêu cầu chuyển bệnh nhân:


   þÿ

   Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận yêu cầu chuyển bệnh nhân:


   þÿ

   File XML tổng hợp thông tin giấy chuyển tuyến mẫu:


   þÿ

   Mô tả chi tiết:


   TT


   Chỉ tiêu

   Kiểu dữ liệu

   Kích thước


   Diễn giải

   1

   GiayChuyenTuyen

   Thẻ tổng, bao quát toàn bộ file

   2

   TuyenChuyenDi

   Thẻ chứa tuyến chuyển đi

   3

   CoQuanChuQuan

   Chuỗi

   15

   Mã cơ quan chủ quản


   4

   MaCSKCBDi

   Chuỗi

   15

   Mã CSKCB chuyển đi

   5

   TenCSKCBDi

   Chuỗi

   Tên CSKCB chuyển đi

   6

   TuyenChuyenDen

   Thẻ chứa tuyến chuyển đến

   7

   MaCSKCBDen

   Chuỗi

   15

   Mã CSKCB chuyển đến

   8

   TenCSKCBDen

   Chuỗi

   Tên CSKCB chuyển đến

   9

   ThongTinHoSo

   Thẻ thông tin hồ sơ

   10

   SoHoSo

   Chuỗi

   Số hồ sơ lưu trữ

   11

   SoChuyenTuyen

   Chuỗi

   Số chuyển tuyến CSKCB lưu trữ

   12

   SoGiay

   Chuỗi

   Số giấy do CSKCB lưu trữ

   13

   ThongTinNguoiBenh

   Thẻ thông tin người bệnh

   14

   ThongTinThe

   Thẻ thông tin thẻ BHYT

   15

   TomTatKhamBenh

   Thẻ Tóm tắt thời gian địa điểm KCB

   16

   TomTatBenhAn

   Thẻ Tóm tắt quá trình KCB


   17


   DinhKem

   Thẻ chứa File cứng đính kèm của giấy chuyển tuyến

   18

   ChuKyDonVi

   Thẻ chứa Chữ ký điện tử đơn vị

   19

   Signature

   Thẻ chứa Nội dung chữ ký


   khác

  2. Thông tin người bệnh

   Đây là thông tin của người bệnh được gửi đi, để xác minh với các giấy tờ tùy thân   þÿ

   File XML mẫu:


   þÿ

   Mô tả chi tiết


   TT


   Chỉ tiêu

   Kiểu dữ liệu

   Kích thước


   Diễn giải

   1

   ThongTinNgưoiBenh

   Thẻ chứa thông tin người bệnh

   2

   HoTen

   Chuỗi

   Họ tên người bệnh

   3

   GioiTinh

   Số

   1

   Giới tính; Mã hóa (1: Nam; 2: Nữ)


   4


   NamSinh


   Chuỗi


   8

   Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)


   5


   DiaChi


   Chuỗi

   Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT, trẻ em không có thẻ ghi địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) trên giấy tờ thay thế

   6

   DanToc

   Dân tộc

   7

   QuocTich

   Chuỗi

   Quốc tịch

   8

   NgheNghiep

   Chuỗi

   Nghề nghiệp

   9

   NoiLamViec

   Nơi làm việc

  3. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế

   Mô tả thông tin thẻ BHYT tương ứng với bệnh nhân khi chuyển tuyến


   þÿ

   File XML mẫu:


   þÿ

   Mô tả chi tiết:


   TT


   Chỉ tiêu

   Kiểu dữ liệu

   Kích thước


   Diễn giải

   1

   ThongTinThe

   Thẻ chứa thông tin thẻ người bệnh

   2

   SoThe

   Chuỗi

   Số thẻ BHYT


   3


   GiaTriTu


   Chuỗi


   8

   Giá trị hiệu tự từ ngày, ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)


   4


   GiaTriDen


   Chuỗi


   8

   Giá trị hiệu tự đến ngày, ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)


   đi.

  4. Tóm tắt lịch sử khám chữa bệnh

   Đây là thẻ tổng kết lại các thông tin khám chữa bệnh tại CSKCB trước khi chuyển   þÿ

   File XML mẫu


   þÿ

   Mô tả chi tiết


   TT


   Chỉ tiêu

   Kiểu dữ liệu

   Kích thước


   Diễn giải

   1

   TomTatKhamBenh

   Thẻ chứa thông tin khám bệnh

   2

   KhamDieuTriTai

   Chuỗi

   Tên cơ sở khám chữa bệnh


   3


   TuNgay


   Chuỗi


   8

   Giá trị hiệu tự từ ngày, ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)


   4


   DenNgay


   Chuỗi


   8

   Giá trị hiệu tự đến ngày, ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)

   5

   TuyenTruocChuyenDen

   Tên tuyến trước khi chuyển đến


   6


   NgayChuyenDen


   Chuỗi


   8

   Ngày chuyển đến, ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)

   7

   SoChuyenDen

   Chuỗi

   Số giấy chuyển đến

  5. Tóm tắt bệnh án

   Đây là thẻ mô tả bệnh án và quá trình chuẩn đoán điều trị tại CSKCB trước khi chuyển tuyến khác.


   þÿ

   File XML mẫu


   þÿ

   Mô tả chi tiết


   TT


   Chỉ tiêu

   Kiểu dữ liệu

   Kích thước


   Diễn giải

   1

   TomTatBenhAn

   Thẻ tóm tắt bệnh án

   2

   DauHieuLam Sang

   Chuỗi

   Dấu hiệu lâm sàng

   3

   XetNghiem

   Chuỗi

   Kết quả xét nghiệm

   4

   ChuanDoan

   Chuỗi

   Kết quả chuẩn đoán

   5

   PP_DieuTri

   Chuỗi

   Phương pháp điều trị

   6

   TinhTrangChuyen

   Chuỗi

   Tình trạng trước khi chuyển


   7

   LyDoChuyen

   Chuỗi

   Lý do chuyển

   8

   HuongDieuTri

   Chuỗi

   Hướng điều trị


   9


   NgayChuyenTuyen


   Chuỗi


   8

   Ngày chuyển tuyến, ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)

   10

   PhuongTienChuyen

   Chuỗi

   Phương tiện chuyển

   11

   ThongTin_HoTong

   Chuỗi

   Thông tin người hộ tống

   12

   BacSyDieuTri

   Chuỗi

   Bác sỹ điều trị

  6. File đính kèm

File đính kèm là file gốc có chữ ký bác sỹ và đồng ý của người có trách nhiệm tại CSKCB trước khi chuyển tuyến


þÿ

File XML mẫu


þÿ

Mô tả chi tiết


TT


Chỉ tiêu

Kiểu dữ liệu

Kích thước


Diễn giải

1

DinhKem

Thẻ chứa thông tin file đính kèm

2

TenFile

Chuỗi

Tên file đính kèm

3

LoaiFile

Chuỗi

Loại file: PDF, JPG

4

NoiDungFile

Chuỗi

String base64 của nội dung file

IV. Mô tả định dạng các file đính kèm hồ sơ

 1. File tổng quát chứa thông tin hồ sơ KCB

  Cấu trúc file XML


  þÿ

  Mô tả chi tiết

  TT

  Chỉ tiêu

  Diễn giải

  1

  GiamDinhHS

  Thẻ tổng, bao quát toàn bộ hồ sơ

  2

  ThongTinDonVi

  Thông tin đơn vị

  3

  MaTinh

  Mã tỉnh, trường hợp gửi hồ sơ danh mục tỉnh


  4


  MaCSKCB

  Mã cơ sở khám chữa bệnh, trường hợp cơ sở khám chữa bệnh gửi hồ sơ

  5

  DiaBanHanhChinh

  Mã địa bàn hành chính

  6

  ThongTinHoSo

  Thẻ tổng bao thông tin hồ sơ


  7

  LoaiKyGD

  Loại kỳ giám định: 1 - ngày, 2 - tháng, 3 - quý, 4 - năm

  8

  KyGD

  Kỳ giám định

  9

  NamGD

  Năm giám định


  10


  NgayLap

  Ngày lập hồ sơ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày

  11

  SoLuongHoSo

  Số lượng hồ sơ

  12

  DanhSachHoSo

  Thẻ bao danh sách các hồ sơ KCB

  13

  HoSo

  Thẻ bao 1 hồ sơ, một danh sách hồ sơ có nhiều hồ sơ

  14

  FileHoSo

  Thẻ bao hồ sơ, 1 hồ sơ có thể có nhiều file hồ sơ

  15

  LoaiHoSo

  Loại hồ sơ: XML1, XML2, XML3, XML4, XML5

  16

  TenFile

  Tên file hồ sơ

  17

  LoaiFiIe

  Loại file

  18

  NoiDungFile

  File hồ sơ: dạng base 64 của file

  19

  ChuKyDonVi

  20

  Signature

  Chữ ký điện tử

 2. File hồ sơ tổng hợp thông tin bệnh nhân (XML1)

  Cấu trúc file XML:


  þÿ


  þÿ

  Mô tả chi tiết:


  TT


  Chỉ tiêu


  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa


  Diễn giải


  1


  ma_lk


  Chuỗi

  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (bảng 1) và các bảng chi tiết (bảng 2 đến bảng 5) trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh (PRIMARY KEY)).

  2

  stt

  Số

  6

  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu

  3

  ma_bn

  Chuỗi

  15

  Mã số bệnh nhân quy định tại CSKCB

  4

  ho_ten

  Chuỗi

  Họ và tên người bệnh


  5


  ngay_sinh


  Chuỗi


  8

  Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)

  6

  gioi_tinh

  Số

  1

  Giới tính; Mã hóa (1: Nam; 2: Nữ)


  7


  dia_chi


  Chuỗi

  Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT, trẻ em không có thẻ ghi địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) trên giấy tờ thay thế


  8


  ma_the


  Chuỗi


  15

  Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp (trường hợp chưa có thẻ nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, VD: trẻ em, người ghép tạng,...thì mã theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã tỉnh + mã huyện + 000 + số thứ tự đối tượng không có thẻ

  image

  image


  đến khám trong năm.

  VD: TE1+xx (mã tỉnh)+yy (mã huyện)+000+ zzzzz (số thứ tự trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ đến khám trong năm)


  9


  ma_dkbd


  Chuỗi


  5

  Mã cơ sở KCB nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT


  10


  gt_the_tu


  Chuỗi


  8

  Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm

  + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày


  11


  gt_the_den


  Chuỗi


  8

  Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm

  + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày

  12

  ten_benh

  Chuỗi

  Ghi đầy đủ chẩn đoán khi ra viện

  13

  ma_benh

  Chuỗi

  5

  Mã bệnh chính theo ICD 10


  14


  ma_benhkhac


  Chuỗi

  Mã bệnh kèm theo theo ICD 10, có nhiều mã ICD được phân cách bằng ký tự chấm phẩy (;)


  15


  ma_lydo_vvien


  Số


  1

  Mã hóa đối tượng đến khám BHYT (1: Đúng tuyến; 2: Cấp cứu; 3: Trái tuyến)


  16