Open navigation

Công văn 601/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  601 / LĐTBXH - KHTC 

V/v hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.


Dự án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án trong kế hoạch năm 2016, để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, Bộ hướng dẫn Chủ đầu tư như sau:

 1. Hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:


  Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ, ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư hoàn chỉnh lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (nếu dự án cần phải hoàn chỉnh) để sớm trình Bộ phê duyệt, làm căn cứ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. (Chủ đầu tư liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án).


 2. Chuẩn bị địa Điểm xây dựng:


  Chủ đầu tư nghiên cứu phương án địa Điểm xây dựng công trình đảm bảo đủ diện tích, đáp ứng các Điều kiện hạ tầng, phù hợp với Mục tiêu đầu tư và công năng của dự án. Trường hợp dự án chưa được giao đất hoặc địa Điểm đã giao không đáp ứng các yêu cầu trên, Chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục đề nghị địa phương giao đất, Điều chỉnh địa Điểm cho phù hợp. Khi được giới thiệu địa Điểm nghiên cứu dự án, Chủ đầu tư phải báo cáo Bộ thống nhất lựa chọn địa Điểm trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. Kinh phí thực hiện thủ tục giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có) thuộc trách nhiệm của Ngân sách địa phương (không tính trong tổng mức đầu tư dự án) đối với các cơ sở trực thuộc địa phương; đối với dự án đầu tư cho các cơ sở trực thuộc Bộ thì tính trong tổng mức đầu tư dự án.


 3. Mở tài Khoản và đăng ký mã số dự án:


  Đối với các dự án chưa đến Kho bạc nhà nước để giao dịch, thanh toán vốn, Chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký mã số dự án đầu tư, mở tài Khoản dự án, thanh toán các Khoản chi phí, khối lượng hoàn thành đủ Điều kiện thanh toán theo quy định (lập dự án đầu tư, đo đạc địa hình, khảo sát địa chất, ....). Chủ đầu tư nghiên cứu Quyết định số  90 / 2007 / QĐ -  BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính để được hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

 4. Phê duyệt kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu:


  Tất cả các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư...) phải được phân chia thành các gói thầu và được phê duyệt kế hoạch trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu. Khối lượng của các gói thầu phải được tính toán phù hợp với yêu cầu của giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (trước khi dự án đầu tư được duyệt). Căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng theo quy định hiện hành.


 5. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư:


  Chủ đầu tư phải lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư làm cơ sở cho đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết kế. Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ các nội dung cơ bản sau: Mục tiêu xây dựng công trình; các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế; địa điểm xây dựng; các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc đối với khu đất xây dựng công trình; quy mô công trình; các yêu cầu về công năng sử dụng, kiến trúc, mỹ thuật và kỹ thuật của công trình. Trước khi phê duyệt, Chủ đầu tư gửi dự thảo nhiệm vụ thiết kế về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tham gia, góp ý về quy mô công trình và các nội dung cần thiết khác.


 6. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình để trình Bộ phê duyệt:


Dự án đầu tư xây dựng công trình phải được lập phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế được duyệt; quy mô và khối lượng đầu tư phải phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối của ngân sách, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Trong từng bước triển khai lập dự án, Chủ đầu tư phải báo cáo Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (về quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, các khối lượng đầu tư chính, tổng mức đầu tư sơ bộ; giải pháp thiết kế mặt bằng, mặt đứng các hạng Mục chính; trang thiết bị kỹ thuật của công trình; phương án sử dụng vật liệu hoàn thiện...). Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án, lấy ý kiến các cơ quan quản lý có liên quan ở địa phương và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định để gửi Bộ Xây dựng thẩm định và trình Bộ phê duyệt dự án trước ngày 30/9/2016.


Trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án, nếu có vướng mắc, Chủ đầu tư dự án phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.