Open navigation

Công văn 603/LĐTBXH-KHTC Thông báo văn bản mới Quyết định 06/2016/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  603 / LĐTBXH - KHTC 

V/v thông báo văn bản mới Quyết định số  06 / 2016 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ


Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  06 / 2016 / QĐ - TTg  về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.


Bộ thông báo để đơn vị biết, nghiên cứu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn, giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGLê Thị Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.