Open navigation

Thông tư 02/2016/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành NK theo hạn ngạch thuế quan đối với muối, trứng gia cầm

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  02 / 2016 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016


THÔNG TƯ


QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2016


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;


Sau khi trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016.


Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016


TT

Mã số hàng hóa

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

0407.21.00 và 0407.90.10

Trứng gà

48.620

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.90.20

Trứng vịt, ngan

0407.29.90 và 0407.90.90

Loại khác

2

2501

Muối

tấn

102.000


Điều 2. Nguyên tắc điều hành

 1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu


  Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số  04 / 2014 / TT - BCT  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


 2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu


  Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.


  Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu.


 3. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối


Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.


Điều 3. Hiệu lực thi hành


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Tổng Bí Thư;

 • Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

 • Viện KSND tối cao;

 • Tòa án ND tối cao;

 • Cơ quan TW của các Đoàn thể;

 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ Công Thương;

 • Các Sở Công Thương;

 • Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ,

Cục, các đơn vị trực thuộc;

 • Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.