Open navigation

Công văn 1534/VPCP-KTTH Nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1534 / VPCP - KTTH 

V/v nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Công văn số  6275 / UBND - KTN  ngày 31 tháng 12 năm 2015, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số  2098 / BTC - TCHQ  ngày 04 tháng 02 năm 2016), Giao thông vận tải (Công văn số  1141 / BGTVT - KHĐT  ngày 27 tháng 01 năm 2016), Công Thương (Công văn số  32 / BCT - XNK  ngày 22 tháng 01 năm 2016) về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Việc lựa chọn cửa khẩu cảng biển quốc tế được nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.