Open navigation

Công văn 1742/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng có tên khai báo “xe tải van”


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1742 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng có tên khai báo “xe tải van”

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  3002 / HQHCM - TXNK  ngày 28/10/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiến nghị vướng mắc trong việc xác định mã số, mức giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu khai báo là xe tải VAN 2 chỗ ngồi của Công ty TNHH MTV Ô tô K&K (Công ty). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về xác định bản chất hàng hóa để xác định mã số:

  Theo nội dung công văn số  413 / ĐKVN - VAQ  ngày 28/1/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mặt hàng xe ô tô nhãn hiệu KIA, số loại Morning có số khung KNABE911ADT451653, số động cơ GH3LACP187023 thuộc tờ khai nhập khẩu số 1090546693550 ngày 10/9/2015 do Công ty TNHH MTV Ô tô K&K được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số  15KOT / 092721  ngày 22/9/2015, có các đặc điểm chính sau:

  1. Có kết cấu là nguyên thủy, được chế tạo trong quá trình sản xuất xe hàng loạt, hoàn toàn phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất (bao gồm cả vách ngăn cố định giữa khoang chở hàng và khoang chở người - có ảnh kèm theo);

  2. Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký với Loại phương tiện là Ô tô tải VAN phù hợp với Loại phương tiện mà nhà sản xuất đã công bố;

  3. Kết cấu thực tế của xe có các đặc Điểm phù hợp với đặc Điểm của Ô tô tải VAN như nêu tại Mục 3.2.9 của Tiêu chuẩn quốc gia Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 “Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo Mục đích sử dụng”

 2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đủ các đặc Điểm để xác định là xe ô tô tải VAN (ví dụ như ô tô tải VAN không có vách ngăn), Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có văn bản trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam để làm rõ thông tin về kết quả kiểm định mặt hàng là xe ô tô tải VAN của Công ty, trên cơ sở đó xác định mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế.

 3. Về mức giá tính thuế:

Đề nghị Cục Hải quan TP.HCM căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp và các quy định tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015, Thông tư số  39 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số  2344 / QĐ - TCHQ  ngày 07/8/2015 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.