Open navigation

Công văn 1785/TCHQ-GSQL Thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1785 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện Quyết định số 2495 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Về việc thực hiện Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn Doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Xanh VIP và các Chi cục Hải quan trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan cho đến khi văn bản thay thế Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ được ban hành và có hiệu lực.


Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h t/h);

  • Cục CNTT & TK HQ (để theo dõi);

  • Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ (để t/h);

  • Cty CP Cảng Xanh VIP (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.