Open navigation

Công văn 1787/TCHQ-GSQL Dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1787 / TCHQ - GSQL 

V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Ngày 12/01/2016, Bộ Công Thương có công văn số  306 / BCT - TCNL  trả lời các nội dung kiến nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số  11839 / TCHQ - GSQL  ngày 15/12/2015 về nội dung nêu tại trích yếu. Trên cơ sở kết quả thống nhất tại cuộc họp ngày 01/3/2016 giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng, Cục Xuất nhập khẩu) tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có một số ý kiến cụ thể với quý Bộ như sau:


 1. Theo quy định tại Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh Mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”. Nội dung này chỉ quy định việc thực hiện trước khi đưa ra thị trường, đưa ra lưu thông, không quy định việc trước khi thông quan. Ngoài ra, trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Năng lượng tại công văn số  1458 / TCNL - KHCN  ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  6772 / TCHQ - GSQL  hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan, Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu.


  Cơ quan hải quan căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.


 2. Về nội dung thời hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các lô hàng nhập khẩu giống hệt, cùng số  model / serial , cùng nhà sản xuất, xuất xứ:

  Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  42 / KHCN - CNN  của Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời Công ty HP Châu Á - Thái Bình Dương (có gửi kèm cho Bộ Công Thương), trong đó nêu rõ “Hiện nay, Nhà nước chưa có văn bản nào quy định giới hạn thời hạn có hiệu lực của phiếu kết quả thử nghiệm MEPS, vì vậy, doanh nghiệp được phép sử dụng nhiều lần kết quả thử nghiệm MEPS đối với một chủng loại sản phẩm do QUATEST cung cấp để làm thủ tục hải quan và lưu thông đối với những sản phẩm đã kiểm nghiệm cho đến khi có yêu cầu thử nghiệm mới”.

  Tuy nhiên, tại Điểm 2 công văn số  306 / BCT - TCNL , Bộ Công Thương có ý kiến rằng “không sử dụng giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm của lô này để áp dụng cho chứng nhận chất lượng của lô hàng khác nhau. Có nghĩa là không sử dụng lại phiếu thử nghiệm của lô hàng trước để thực hiện kiểm tra cho lô hàng tiếp theo”.


  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số  2026 / QĐ - TTg  ngày 17/11/2015 phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó “hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải phù hợp với thông lệ quốc tế, với các Công ước, Hiệp định quốc tế Việt Nam đã ký kết và tham gia; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành, ...; thực hiện Nghị quyết số  19 / NQ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó Mục tiêu là cải cách thủ tục hành chính, quan Điểm của Tổng cục Hải quan là chấp nhận kết quả thử nghiệm của các lô hàng nhập khẩu giống hệt, cùng số  serial / model , cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ cho các lô hàng tiếp theo, giống với quan Điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 3. Về nội dung thông tin trên Phiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu: Qua đối chiếu một số Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng do các Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp và trao đổi với đại diện thuộc các Phòng thử nghiệm, Tổng cục Hải quan nhận thấy, kết quả trên Phiếu thử nghiệm chỉ thể hiện nội dung ví dụ như “chỉ số hiệu suất năng lượng của mặt hàng mẫu tương đương với cấp 2/5 tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7828:2013. Kết quả chỉ đúng với mẫu đã thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm”. Như vậy, nội dung trên Phiếu thử nghiệm chưa thể hiện rõ là hàng hóa có đáp ứng tiêu chuẩn TCVN theo quy định để được nhập khẩu hay không? Và cơ quan hải quan khi tiếp nhận Phiếu kết quả do doanh nghiệp cung cấp cũng chưa đủ cơ sở để thông quan hàng hóa.


  Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các Phòng thử nghiệm được chỉ định ghi rõ nội dung mặt hàng mẫu thử nghiệm đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại các Tiêu chuẩn TCVN để cơ quan hải quan có căn cứ thực hiện.


 4. Về nội dung sử dụng Phiếu thử nghiệm trong trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp đã được giám sát chất lượng tại nơi sản xuất:


  Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương ban hành mẫu phiếu thử nghiệm trong trường hợp đã được kiểm tra, giám sát chất lượng tại nơi sản xuất ở nước ngoài để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện.


 5. Về nội dung cơ sở pháp lý:

Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì chỉ có Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Nghị định số  21 / 2011 / NĐ - CP  ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, Thông tư số  07 / 2012 / TT - BCT  ngày 07/12/2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng. Tại Quyết định số  51 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ có quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến hoạt động dán nhãn năng lượng cũng như hoạt động kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Công Thương chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp Thông tư hướng dẫn nội dung liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Hiện tại, quy trình thực hiện đối với nội dung này, trách nhiệm kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, quy cách lấy mẫu hàng hóa chỉ đang được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương và được đưa lên website: www .nhannangluong. com 


Do đó, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương xem xét ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư của Bộ Công Thương) Điều chỉnh, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu để cơ quan hải quan, các tổ chức có liên quan và doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện.


Trên đây là một số ý kiến của Tổng cục Hải quan kính chuyển Bộ Công Thương xem xét, hướng dẫn trong thời gian sớm.


Trân trọng cảm ơn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

 • Bộ Khoa học và Công nghệ - Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

 • Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

 • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.