Open navigation

Công văn 201/QLCT-P2 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  201 / QLCT - P2 

V/v: Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hanh Quyết định số  14296 / QĐ -  BCT về việc Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.


Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số  862 / QĐ - BCT  về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nêu trên. Theo Điều 3 của Quyết định nêu trên, biện pháp áp thuế tự vệ tạm thời sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.


Nhằm triển khai áp dụng biện pháp tự vệ kịp thời, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan nhanh chóng thông báo và hướng dẫn các chi cục Hải quan tiến hành áp dụng thu thuế đối với các hàng hóa bị Điều tra (xem Quyết định và Thông báo đính kèm).


Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền - Hà Nội, Fax: 04.22205003, Điện thoại: 04.22205002 (máy lẻ 1035); Di động: 0916161393; email: quynhpm@moit.gov.vn (chị Mai Quỳnh).


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Trần Quốc Khánh (để b/c);

  • Cục trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, Phòng 2.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Phương Nam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.