Open navigation

Công văn 330/GSQL-TH Xác nhận tự chứng nhận xuất xứ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  330 / GSQL - TH

V/v xác nhận tự chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

(Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)


Trả lời công văn số  034 / NVL / SC  ngày 17/2/2016 của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đề nghị xác nhận danh sách các công ty và cá nhân đăng ký thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của Thái Lan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Danh sách các Công ty và cá nhân có thẩm quyền ký chứng từ chứng nhận xuất xứ nêu tại công văn số  034 / NVL / SC  theo Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ giai đoạn 2 đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan. Thông tin về người có thẩm quyền ký trên các tài liệu hải quan đã được Tổng cục Hải quan thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị hải quan nơi tiến hành thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ Đồng Nai (để biết);

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.