Open navigation

Công văn 332/GSQL-TH Vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền ký trên các C/O mẫu E, D và AK


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  332 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời các công văn số  466 / HQHCM - GSQL  ngày 3/3/2016 và công văn số  467 / HQHCM - GSQL  ngày 3/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền ký trên các C/O mẫu E, D và AK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với các C/O mẫu E và D có số tham chiếu E15470ZC39838567 cấp ngày 27/8/2015, E15470ZC32561656 cấp ngày 25/11/2015, E15470ZC41492241 cấp ngày 01/12/2015, E16470ZC39848073 cấp ngày 27/01/2016 và  0019052 / CBN / 2015  cấp ngày 05/11/2015.


    Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh tính hợp lệ của các C/O dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


  2. Đối với C/O mẫu AK có số tham chiếu 021-15-0847077 cấp ngày 08/12/2015:


Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu AK dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK đã được Tổng cục Hải quan thông báo. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục từ chối theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.