Open navigation

Công văn 335/GSQL-GQ3 Góp ý kiến về nội dung giảng dạy


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  335 / GSQL - GQ3 

V/v góp ý kiến về nội dung giảng dạy

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Trường Hải quan Việt Nam


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  76 / THQVN - TQ  ngày 09/03/2016 của Trường Hải quan Việt Nam về việc tham gia ý kiến về tài liệu “Tập huấn vận hành sử dụng máy soi” do đồng chí Nguyễn Hữu Tuân công chức Cục Giám sát quản lý về Hải quan biên soạn, có ý kiến như sau:


Sau khi thẩm định nội dung tài liệu “Tập huấn vận hành sử dụng máy soi”, Cục Giám sát quản lý thấy nội dung tài liệu phù hợp với quy phạm pháp luật về Hải quan hiện hành và tuân thủ với các nội dung nghiệp vụ đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện, đủ cơ sở áp dụng đưa vào giảng dạy đối với nghiệp vụ vận hành máy soi trong ngành hải quan.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi ý kiến nêu trên về nội dung tài liệu để Trường Hải quan Việt Nam trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt theo quy định hiện hành.


Trân trọng!Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.