Open navigation

Công văn 346/TXNK-CST Thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 346 / TXNK - CST

V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung.

(P614-OCT1-DN1, Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Mai, Hà Nội)


Trả lời công văn số 02 - 2016 / CV ngày 22/2/2016 của Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung về thuế giá trị gia tăng (GTGT) máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:


Về thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 12848 / BTC - CST ngày 15/9/2015 và công văn số 1677 / BTC - TCT ngày 29/1/2016 (xin gửi kèm theo).


Do đó, đề nghị Công ty căn cứ công văn số 12848 / BTC - CST ngày 15/9/2015 và công văn số 1677 / BTC - TCT ngày 29/1/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện hoặc liên hệ với cơ quan hải quan (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) nơi dự định đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.


Đối với các vướng mắc phát sinh khác về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được liệt kê trong danh Mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đã được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC , công văn số 12848 / BTC - CST và công văn số 1677 / BTC - TCT nêu trên, đề nghị Công ty gửi vướng mắc đến Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.


Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH TM & CGCN Việt Trung biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

  • Lưu: VT, CST-Phương (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.