Open navigation

Công văn 419/TXNK-PL Phân loại mặt hàng bình đựng dịch dùng trong y tế


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  419 / TXNK - PL 

V/v phân loại mặt hàng bình đựng dịch dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT.

(Đ/c: Số 29, Tổ 50, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)


Cục Thuế XNK nhận được Công văn số  168 / CV - TNT  ngày 26/12/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT về việc áp mã thuế hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:


Ngày 18/11/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  10922 / TCHQ - TXNK  trả lời công văn số  117 / CV - TNT  ngày 03/11/2015 của Công ty nêu vướng mắc về mã số của mặt hàng Bình đựng dịch. Vì vậy, đề nghị Công ty tham khảo nội dung trả lời tại công văn nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.


Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PL-Thủy (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.