Open navigation

Công văn 420/TXNK-QLN Bổ sung hồ sơ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  420 / TXNK - QLN 

V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Willgate Việt Nam.

(Phòng 1203-Lầu 12-Tòa nhà CJ số 6 Lê Thánh Tôn Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  01 / 2016 - CV  ngày 02/03/2016 của Công ty TNHH Willgate Việt Nam về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  ngày 29/11/2006 và khoản 1 Điều 140 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Willgate Việt Nam, đề nghị Công ty bổ sung:


  • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phải do người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành, trường hợp người đại diện theo ủy quyền ban hành thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.


  • Bản chụp có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH Willgate Việt Nam.


Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Willgate Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, QLN-Trang (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.