Open navigation

Quyết định 872/QĐ-BCT Thu hồi Giấy chứng nhận mã số KD TNTX hàng thực phẩm đông lạnh số 22/BCT(MS-TPĐL)


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  872 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH SỐ  22 / BCT(MS - TPĐL)  CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUANG ANH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thương mại Quang Anh tại công văn không số năm 2016 đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số  22 / BCT(MS - TPĐL)  ngày 20 tháng 05 năm 2014 Bộ Công Thương đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thương mại Quang Anh do Công ty có thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng, Giám đốc Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thương mại Quang Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

  • Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.