Open navigation

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách TP thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại TP HN năm 2016

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  06 / 2016 / QĐ - UBND 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;


Căn cứ Quyết định số  72 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;


Căn cứ Thông tư số  171 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;


Căn cứ Nghị quyết số  15 / 2015 / NQ - HĐND  ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016;


Xét đề nghị của Liên Sở: Công Thương - Tài chính tại Tờ trình số  4879 / TTr - LS : CT-TC ngày 28/12/2015 và Báo cáo thẩm định số  94 / STP - VBQP  ngày 12/01/2016 của Sở Tư pháp,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016”.


Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký và được áp dụng cho các hoạt động chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội trong năm ngân sách 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Các Bộ: Công Thương, Tài chính;

 • TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;

 • Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

 • Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

 • VPUB: các PCVP, các phòng CV, TH, Trung tâm THCB, Cổng GTĐT TP;

 • Lưu: VT, CTh.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Sửu

  QUY ĐỊNH


  MỘT SỐ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  06 / 2016 / QĐ - UBND  ngày 25/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội)


  Chương I


  QUY ĐỊNH CHUNG


  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


  Quy định này quy định các nội dung và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Thành phố năm 2016 (sau đây gọi là Chương trình XTTM) do UBND Thành phố phê duyệt.


  Điều 2. Đơn vị thực hiện


  Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.


  Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ


  Ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Chương trình XTTM do UBND Thành phố phê duyệt theo nguyên tắc:


  Kinh phí hỗ trợ theo mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình XTTM giao trong dự toán chi ngân sách của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016.


  Hỗ trợ đơn vị tham gia Chương trình XTTM thông qua đơn vị chủ trì.


  Các đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn kết hợp phần ngân sách hỗ trợ đảm bảo thực hiện Chương trình XTTM.


  Chương II


  QUY ĐỊNH CỤ THỂ


  Điều 4. Các nội dung chi và mức chi hỗ trợ kinh phí đối với Chương trình Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu


  1. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với Chương trình Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

   1. Chi hỗ trợ “Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo ngành hàng”: Hỗ trợ 70% các khoản chi phí:


    • Mua tư liệu;


    • Điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu;


    • Xuất bản và phát hành;


    • Các khoản chi khác (nếu có).


     Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 1,5 triệu  đồng / 01  đơn vị đăng ký và nhận thông tin.


   2. Chi hỗ trợ tuyên truyền xuất khẩu: Áp dụng cho chi phí tuyên truyền chung, chỉ dẫn địa lý sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của Thành phố (không áp dụng tuyên truyền riêng cho từng doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp), cụ thể:


    Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra thị trường nước ngoài: Ngân sách Thành phố đảm bảo 100% các chi phí quảng bá hình ảnh, chỉ dẫn địa lý theo hợp đồng (gồm: Chi phí thiết kế, xây dựng kế hoạch, nội dung truyền thông; chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành trong nước và nước ngoài để giới thiệu, quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý của Thành phố).


    Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Việt Nam viết bài phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet quảng bá cho xuất khẩu của thành phố Hà Nội theo hợp đồng trọn gói: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 90% chi phí sản phẩm truyền thông hoàn thành (bộ phim đã phát sóng, bài viết đã đăng).


   3. Chi hỗ trợ “Thuê chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài”:


    Đối tượng, điều kiện tham gia: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã; hộ kinh doanh, tổ hợp tác (sau đây gọi tắt là cơ sở) tại các làng nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, sản xuất, kinh doanh ngành thủ công mỹ nghệ, sản xuất sản phẩm nông nghiệp.


    Hợp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 90% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành.


    Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, tài liệu, biên dịch, phiên dịch, phương tiện đi lại cho chuyên gia. Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 03 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia.


    Đối với các chương trình thuê chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài áp

    dụng cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên thực hiện hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành.


   4. Chi hỗ trợ “Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại”: Hỗ trợ 50% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ 100% đối với các tổ chức xúc tiến thương mại của Thành phố; gồm các khoản chi sau:


    • Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, các khoản chi khác (nếu có).


    • Hoặc học phí trọn gói của khóa học.


   5. Chi hỗ trợ “Tham gia hội chợ triển lãm thương mại” tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí:


   • Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng;


   • Trang trí chung của khu vực thành phố Hà Nội;


   • Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả;


   • Trình diễn sản phẩm: Thuê địa điểm, thiết kế và trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch;


   • Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình;


   • Các khoản chi khác (nếu có).


    Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 200 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia.


    1. Chi hỗ trợ “Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí sau:


   • 01 vé máy bay khứ hồi/ 01 đơn vị tham gia;


   • Tổ chức hội thảo giao thương: Thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên dịch, tài liệu;


   • Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch;


   • Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình;


   • Các khoản chi khác (nếu có).


    Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là: 40 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 60 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực:

    Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.


    1. Chi hỗ trợ “Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Hà Nội giao dịch mua hàng”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí:


   • Đón tiếp đoàn doanh nghiệp nước ngoài;


   • Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình;


   • Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch;


   • Các khoản chi khác (nếu có).


    1. Chi hỗ trợ “Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Hà Nội”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí sau:


   • Thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu;


   • Tuyên truyền, quảng bá.


    k) Chi hỗ trợ “Các hoạt động xúc tiến thương mại đã thực hiện và có hiệu quả trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí (nếu hoạt động này chưa được hỗ trợ trong Chương trình Xúc tiến thương mại Thành phố):


   • 01 vé máy bay khứ hồi/ 01 đơn vị tham gia;


   • Chi phí ăn, ở;


   • Chi phí tham gia gian hàng hội chợ triển lãm;


    Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 200 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia.
  2. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với Chương trình Xúc tiến thương mại trong 

   nước:


   1. Chi "Tổ chức hội chợ triển lãm tại Hà Nội":


    Đối tượng, điều kiện tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, có ngành nghề kinh doanh phù hợp mục tiêu của từng hội chợ, triển lãm và các Tỉnh, Thành phố có gian hàng tham dự hội chợ triển lãm tại Hà Nội do Thành phố tổ chức.


    Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các đơn vị tham gia. Mức hỗ trợ tối đa cho nội dung này là: 15 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia, hỗ trợ tối đa không quá 02 gian

     hàng / 01  đơn vị tham gia; Hỗ trợ tối đa 02 gian  hàng / 01  địa  phương / 01  chương trình, mức hỗ trợ tối đa cho nội dung này là 30 triệu  đồng / 01  địa phương (Tỉnh, Thành phố).


    Ngân sách Thành phố đảm bảo 100% các chi phí chung tổ chức hội chợ, triển lãm, bao gồm các chi phí: thiết kế, trang trí chung của khu vực tổ chức bán hàng; dịch vụ phục vụ chung (Điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; tổ chức khai mạc, bế mạc (Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng) và tổ chức hội thảo, giao thương; quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Chương trình.


   2. Chi “Tham gia các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Hà Nội đến người tiêu dùng tại các địa bàn ngoài thành phố Hà Nội”:


    Đối tượng, điều kiện tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề phù hợp mục tiêu từng hội chợ, triển lãm.


    Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng, gian hàng cho các đơn vị tham gia. Mức hỗ trợ tối đa cho nội dung này là: 15 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia, hỗ trợ tối đa không quá 02 gian  hàng / 01  đơn vị tham gia.


    Ngân sách Thành phố đảm bảo 100% các chi phí chung tham dự Hội chợ, triển lãm tại các Tỉnh, Thành phố, bao gồm các chi phí: thiết kế, dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể chung khu gian hàng thành phố Hà Nội; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về gian hàng của thành phố Hà Nội tại Hội chợ; thuê gian hàng tiêu  chuẩn / đất  trống của đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại nhằm trưng bày, quảng bá giới thiệu chung về các thành tựu, sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của Thủ đô đến đông đảo nhân dân cả nước.


   3. Chi “Chương trình Tháng Khuyến mại”:


    Đối tượng, điều kiện tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở làng nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật có cam kết thực hiện giảm giá, khuyến mại trong thời gian tham gia Chương trình và các Tỉnh, Thành phố có gian hàng tham dự các Hội chợ trong Chương trình Tháng Khuyến mại.


    Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các đơn vị tham gia, mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 15 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia, nhưng hỗ trợ tối đa không quá 02 gian  hàng / 01  đơn vị tham gia; Hỗ trợ tối đa 02 gian  hàng / 01  địa  phương / 01  chương trình, mức hỗ trợ tối đa cho nội dung này là 30 triệu  đồng / 01  địa phương.


    Ngân sách Thành phố đảm bảo 100% các chi phí chung để tổ chức các hoạt động của Tháng Khuyến mại, bao gồm các chi phí: thiết kế, trang trí chung của khu vực tổ chức bán hàng; dịch vụ phục vụ chung (Điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); tổ chức khai mạc, bế mạc (Giấy

    mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng); tổ chức hội thảo, giao thương; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Chương trình.


   4. Chi “Chương trình Tuần hàng Việt, Chương trình hàng Việt tại các vùng ngoại thành, các xã miền núi, các Khu công nghiệp tại Hà Nội do Thành phố tổ chức”.


    Đối tượng, điều kiện tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở làng nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng tổng hợp phù hợp nhu cầu tiêu dùng của người dân tại khu vực tổ chức chương trình bán hàng.


    Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% chi phí thuê mặt bằng, thiết kế và dàn dựng gian hàng cho các đơn vị tham gia. Mức hỗ trợ tối đa đối với nội dung này là 12 triệu  đồng / 01  đơn vị tham gia, hỗ trợ tối đa không quá 02 gian  hàng / 01  đơn vị tham gia.


    Ngân sách Thành phố đảm bảo 100% các chi phí chung tổ chức Chương trình, bao gồm các chi phí: thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng, trang trí chung khu vực bán hàng; dịch vụ phục vụ (Điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ) tổ chức khai mạc, bế mạc (Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng); quản lý, nhân công phục vụ chung; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt động bán hàng; các khoản chi khác (nếu có).


   5. Chi hỗ trợ “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm”: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí:


 • Mua tư liệu;


 • Điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu;


 • Xuất bản và phát hành;


 • Các khoản chi khác (nếu có).


  Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 01 triệu  đồng / 01  đơn vị đăng ký và nhận thông tin.


  1. Chi hỗ trợ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Hà Nội đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền thông và phát hành.


   Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 95 triệu  đồng / 01  chuyên đề tuyên truyền.

  2. Chi hỗ trợ “Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại”: Hỗ trợ 50% các khoản chi phí (nếu chưa được Nhà nước cấp kinh phí) liên quan đến công tác lập quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại, mua tư liệu nghiên cứu tham khảo.


   Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 175 triệu  đồng / 01  cụm, điểm quy hoạch.


  3. Chi hỗ trợ “Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước”: Hỗ trợ 100% các khoản chi:


 • Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên và các khoản chi hợp pháp khác (nếu có);


 • Hoặc học phí trọn gói của khóa học.


  Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Thành phố năm 2016


 • Nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại của ngân sách Thành phố giao Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện năm 2016.


 • Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTM.


 • Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;


 • Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.


Điều 6. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Thành phố


Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình XTTM theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.


Chương III


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 7. Tổ chức thực hiện


 1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Du lịch hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổng hợp đề xuất của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố để xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố năm 2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra, tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt.

 2. Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp theo Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2016 được UBND Thành phố phê duyệt.


 3. Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trường hợp phát sinh các khoản kinh phí phải thu hồi qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ trì có trách nhiệm nộp trả ngân sách Nhà nước và báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện theo quy định.


 4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, các đơn vị tổng hợp gửi Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.