Open navigation

Quyết định 1021/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1021 / QĐ - UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16 / 2013 / NĐ - CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 623 / TTr - STP ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc bãi bỏ văn bản;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 văn bản sau đây của Ủy ban nhân dân Thành phố do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:

 • Chỉ thị số 30 / 2003 / CT - UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết;

 • Quyết định số 138 / 2007 / QĐ - UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 • Cục Kiểm tra Văn bản- BTP;

 • Đoàn ĐBQH Thành phố;

 • Thường trực HĐND thành phố;

 • TTUB: CT, các PCT;

 • VP ĐĐBQH và HĐND TP;

 • Các Ban HĐND TP;

 • VPUB: Các PVP;

 • Các Phòng CV; TTCB; City Web;

 • Lưu: VT, (PCNC-TNh) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Thanh Liêm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.