Open navigation

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg Tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg và 1049/QĐ-TTg

 Không còn phù hợp 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  12 / 2016 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ  30 / 2012 / QĐ - TTG  NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ  1049 / QĐ - TTG  NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số  30 / 2012 / QĐ - TTG  ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số  1049 / QĐ - TTG  ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số  30 / 2012 / QĐ - TTG  ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số  1049 / QĐ - TTG  ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn cho đến khi quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi tại Quyết định số  30 / 2012 / QĐ - TTG  và Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số  1049 / QĐ - TTG  ngày 26 tháng 6 năm 2014 được tiếp tục áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

 • Ngân hàng Chính sách xã hội;

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

 • Lưu: VT, V.III (3b).


KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.