Open navigation

Công văn 1533/VPCP-KTTH Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo thời gian tới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1533 / VPCP - KTTH 

V/v các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo thời gian tới

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.


Về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số  1343 / BCT - XNK  ngày 15 tháng 02 năm 2016 về kết quả xuất khẩu gạo năm 2015, mục tiêu, phương hướng điều hành xuất khẩu gạo năm 2016 và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Giao các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, thẩm quyền chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo năm 2016 và xử lý các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


(Bản chụp Công văn số  1343 / BCT - XNK  ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công Thương gửi kèm theo)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.