Open navigation

Công văn 1555/VPCP-KTTH Cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1555 / VPCP - KTTH 

V/v: cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương.


Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1109 / BTC - TCHQ  ngày 22 tháng 01 năm 2016 về cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1109 / BTC - TCHQ  nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu theo quy định của Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và pháp luật hiện hành liên quan; bảo đảm quản lý chặt chẽ, đồng thời tạo Điều kiện cho hoạt động của các kho ngoại quan xăng dầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.